3.5.3. Vesienhoidon tavoitteet vesimuodostumittain

Ekologiseen tilaan liittyvät tavoitteet 

Kaakkois-Suomessa hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevat pintavesimuodostumat ovat pääasiassa Salpausselkien eteläpuolisilla alueilla, joilla ihmistoiminnan vaikutus näkyy vesistöissä osin voimakkaanakin rehevöitymisenä. Pistekuormituksen vähentyessä hajakuormituksen suhteellinen osuus ravinnekuormituksesta on kasvanut. Suunnittelukaudella toimenpiteitä tarvitaan hajakuormituksen vähentämiseksi maa- ja metsätaloudessa sekä haja-asutuksessa. Edelleen tarvitaan kuitenkin toimenpiteitä myös pistekuormituksen päästöjen vähentämiseksi. Vesistöjen rakentaminen on muuttanut vesistöjen tilaa ja hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää monissa vesistöissä vaelluskalojen elinympäristöjen parantamista. Erityisalueiden osalta poikkeava tilatavoite on esitetty vain Haapajärvelle, jolle on esitetty alennettua tilatavoitetta. Korkeampia tilatavoitteita ei ole esitetty esim. NATURA-arvojen perusteella. 

Fosforikuormitusta tulisi vähentää lähes kaikissa ekologiselta tilaltaan alle hyvään tilaan luokitelluista pintavesimuodostumissa. Fosforikuormituksen osalta vähennystavoitteet vaihtelevat muutamasta prosentista reiluun kahdeksaankymmeneen prosenttiin kuormituksesta. Myös typellä on alueellisesti ja paikallisesti merkitystä kasvua rajoittavana minimiravinteena ja yhteisvaikutus fosforin kanssa rehevöittää vesiä sekä aiheuttaa rantakasvillisuuden runsastumista. Lisäksi typpikuormituksen vähentäminen on tarpeellista Suomenlahden kannalta. Rannikkovesimuodostumien osalta hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää typpikuormituksen vähentämistä 10–40 %. 

Ilmaston muuttuminen on lisännyt ja tulee edelleen lisäämään ravinne- ja humuskuormitusta. Toimenpiteet, joilla parannetaan veden pidätyskykyä maaperässä ja valuma-alueella sekä vähennetään eroosiota, ovat avainasemassa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamalla lisäkuormituksella ei voi kuitenkaan perustella sitä ettei tilatavoitetta saavuteta asetetussa aikataulussa. 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 11, Taulukko 12, Taulukko 13) on esitetty esimerkkivesistöjen avulla ravinnekuormituksen vähennystavoitteita. Arviot perustuvat vesimuodostuman nykyisiin pitoisuuksiin verrattuna kyseisen vesimuodostumatyypin vertailuarvoihin tai Suomen ympäristökeskuksen mallitarkasteluun muutaman vesimuodostuman osalta, koska ne kärsivät lievästä rehevöitymisestä, vaikka täyttävät hyvän laatuluokan raja-arvot. Tämän vuoksi taulukossa 11 Kaakkois-Suomen ELY-keskus on asiantuntija-arviona esittänyt kuitenkin itäiselle Pien-Saimaalle ja Simpelejärven osille fosforin osalta hyvän-tyydyttävän luokkarajaa (18 µg/l) tiukempaa pitoisuustavoitetta. Perusteluna tälle on se, että biologisista laatutekijöistä kasviplanktonin hyvän tilan tavoitteen saavuttaminen vesimuodostumassa edellyttää fosforipitoisuuden vähentämistä nykyisestä, koska fosfori on alueella levätuotantoa rajoittava tekijä. 

Taulukko 11. Arvio keskeisten järvivesimuodostumien tilan parantamistarpeesta. Vedenlaatutulokset ovat vuonna 2019 ilmestyneen pintavesien ekologisen tilaluokituksen vesimuodostumakohtaisia keskiarvoja vuosijaksolta 2012-2018. Fosforipitoisuuden vähentämistavoite on tällä vesienhoitokaudella suunniteltu yhteistyönä SYKEn kanssa.* Arvot olleet edellisellä luokittelukaudella 9,7µg/l.  

Toimenpide-ohjelman osa-alue/ 

Vesimuodos-

tuma 

Tyyp-pi 

Luokka 

Fosfori-

pitoisuus

(µg/l) P 

a-klorofylli-pitoisuus

(µg/l) 

 

P-pitoi-

suuden 

vähentä

mistavoite  

Muu tavoite 

 

 

 

nyky  

tavoite 

(luokkaraja) 

nyky 

tavoite 

(luokkaraja) 

 

Hiitolanjoen 

vesistöalue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieni Rautjärvi  

Ph 

Välttävä 

 

53 

<28 

 

29 

11 

 30 

Natura-erityisalue, 

sisäisen kuormituksen

vähentäminen 

Simpelejärvi,

Lahdenpohja 

Mh 

Välttävä 

 

35 

<40 

 

33 

20 

 

30 

Sinilevähaittojen

vähentäminen 

Simpelejärvi, 

Lemmikonselkä-Sokkiiselkä 

SVh 

Tyyd 

 

24 

<18 

 

 

55 

Sinilevähaittojen

vähentäminen 

Simpelejärvi, Kirkkoselkä 

SVh 

Tyyd 

17 

15 

12 

Sinilevähaittojen

vähentäminen 

Simpelejärvi, Kurhonselkä 

SVh 

Hyvä 

11 

Alle 9 

ei lasken-

nallista tarvetta 

Tila heikentynyt.

Kuormituksen vähentäminen 

tarpeen 

heikkenemiskehityksen

pysäyttämiseksi ja 

sinilevähaittojen 

vähentämiseksi. 

Vuoksen vesistöalue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läntinen Pien-Saimaa, länsiosa 

SVh 

Tyyd 

 

18 

 

15 

 

 

25 

Levähaittojen ja 

sisäisen 

kuormituksen

vähentäminen, 

erityisalue:

vedenotto, EU-uimaranta 

Itäinen Pien-Saimaa 

SVh 

Tyyd 

 

16 

 

15 

 

 

Jätevesien häiriöpäästöjen

hallinta 

Maavesi 

Vh 

Välttävä 

 

29 

<18 

 

14 

 

 

64 

Sinilevähaittojen

vähentäminen 

Purnujärvi 

Mh 

Välttävä 

 

63 

<40 

 

54 

20 

 

51 

Sinilevähaittojen vähentäminen,

sisäisen kuormituksen

vähentäminen 

Suokumaanjärvi 

Rr 

Välttävä 

 

59 

<55 

 

26 

20 

 

Sisäisen kuormituksen

vähentäminen,

yksityinen suojelualue 

Viipurinlahden vesistöalue 

Hanhijärvi 

Rk 

Huono 

 

84 

<30  

 

63 

12 

 

75 

Sinileväkukintojen

vähentäminen 

Haapajärvi 

Rk 

Huono 

 

173 

<30  

 

111 

12 

 

75 

Sinileväkukintojen vähentäminen, 

erityisalue: Natura 

Kymijoen-Suomenlahden vesistöalue 

Pyhäjärvi 

SVh 

Hyvä 

 

<18 

 

ei lasken-

nallista tarvetta 

Lahtien rehevöitymisen

vähentäminen,

sinileväkukintojen vähentäminen, erityisalue: Natura 

Sompanen 

Ph 

 Tyyd 

31 

<28 

20 

11 

14 

Sinileväkukintojen ja 

sisäisen kuormituksen

vähentäminen,

erityisalue: EU-uimaranta. 

Kannusjärvi 

Ph 

Tyyd 

 

32 

<28 

 

17 

 

11 

68 (LLR-malli) 

Sinileväkukintojen ja 

sisäisen kuormituksen vähentäminen  

Teutjärvi 

Rr 

Välttävä 

210 

<55 

161 

20 

75 

Erityisalue: Natura 

Kivijärven pohjoisosa 

Kh 

Tyyd 

 

30 

<28 

 

14 

11 

 

Sinileväkukintojen ja sisäisen 

kuormituksen vähentäminen 

Taulukko 12. Arvio keskeisten jokivesimuodostumien tilan parantamistarpeesta.  Vedenlaatutulokset ovat vuonna 2019 ilmestyneen pintavesien ekologisen tilaluokituksen vesimuodostumakohtaisia keskiarvoja vuosijaksolta 2012-2018.  

Toimenpideohjelman

osa-alue/ 

Vesimuodostuma 

Tyyppi 

Luokka 

Fosforipitoisuus (µg/l) P 

P-pitois.

väh. tav.  

Typpipitoisuus  

(µg/l) 

Muu tavoite 

 

 

 

nyky  

tavoite (luokkar) 

nyky 

tavoite  

(luokkar) 

 

Hiitolanjoen vesistöalue 

 

 

 

 

 

 

Hiitolanjoki- 

Kokkolanjoki 

Sk 

Tyyd 

 

18 

<35 

ei

laskenn.

tarvetta 

 

496 

<800 

Kalateiden rakentaminen,

Laatokan lohen

poikastuotannon

parantaminen, kalaelohopeapitoisuuden seuranta, pilaantuneet sedimentit (elohopean

seuranta sedimentistä). 

Vuoksen vesistöalue 

 

 

 

 

 

 

 

Suokumaanjoki 

Kk 

Vält 

 

80 

<35 

 

67 

 

2261 

<800 

Harjuskannan

vahvistaminen. 

Unterniskanjoki 

Kk 

Tyyd 

 

41 

<35 

 

21 

 

959 

<800 

Taimenkannan

elinolosuhteiden

vahvistaminen. 

Viipurinlahden jokivesistöt 

 

 

 

 

 

Rakkolanjoki, alaosa 

Ksa 

Vält 

 

102 

<60 

>50 

 

3964 

ei luokkar 

Typpikuormituksen

vähentämistarve, 

taimenen elinolosuhteiden turvaaminen. 

Mustajoki 

Kk 

Tyyd 

 

56 

<35 

 

47 

 

1522 

<800 

Alkuperäisen

taimenkannan

vahvistaminen,

kiintoaine- ja

ravinnekuormituksen

hallinta 

Kirkkojoki 

Pk 

Vält 

 

50 

<35 

 

44 

 

1779 

<800 

Luontaisesti

lisääntyvä

taimen- ja harjuskanta 

Urpalanjoki, yläosa 

Kt 

Vält

 

66 

<40 

 

44 

 

1977 

<900 

Elinympäristökunnostukset, taimenen elinmahdollisuuksien

parantaminen. 

Kymijoen-Suomenlahden vesistöalue 

 

 

 

Virojoki alaosa 

Kk 

Tyyd 

 

51 

<35 

 

25 

 

1054 

<800 

Virolahden tila edellyttää

suurempaa kuormituksen vähennystä, nousuesteen

poisto ja

elinympäristökunnostukset,

taimenen

elinmahdollisuuksien

parantaminen.  

Onkamaanjoki 

Kk 

Vält

 

65 

<35 

 

53 

 

1091 

<800 

Typpikuormituksen 

vähentämistarve. 

Vehkajoki alaosa 

Ksa 

Tyyd 

41 

<60 

ei laskenn. tarvetta 

947 

ei luokkar 

Typpikuormituksen vähentämistarve 12 %. Vaelluskalakantojen elinmahdollisuuksien parantaminen. 

Summanjoki alaosa 

Ksa 

Tyyd 

 

54 

<60 

ei laskenn. tarvetta 

 

1088 

ei luokkar 

Fosforipitoisuus nousussa, nousuesteen poisto. Typpikuormituksen vähentämistarve 13 %. Vaelluskalakantojen elinmahdollisuuksien parantaminen. 

Kymijoen pääuoma 

ESk 

Tyyd 

 

11 

<35 

ei laskenn.  tarvetta 

 

514 

<800 

Kuormitusta tulee vähentää rannikkovesien

tilan parantamiseksi,

haitallisten aineiden

seuranta.  

Kymijoen itähaarat-Koskenalus 

ESk 

Tyyd 

 

15 

<35 

ei laskenn. tarvetta 

 

574 

<800 

Kuormitusta tulee vähentää rannikkovesien

tilan parantamiseksi,

haitallisten aineiden

seuranta, Natura-

erityisalue, virta-alueiden kunnostukset. 

Vaelluskalojen elinmahdollisuuksien parantaminen. 

Kymijoen länsihaarat 

ESk 

Tyyd 

 

21 

<35 

ei laskenn. tarvetta 

 

615 

<800 

Kalatie, kuormitusta tulee vähentää rannikkovesien

tilan parantamiseksi,

haitallisten aineiden

seuranta,

Natura-erityisalue,

kalateiden suunnittelu. 

Vaelluskalojen elinmahdollisuuksien parantaminen. 

Sorsajoki 

Ksa 

Vält 

 

129 

<60 

 

68 % 

 

1343 

ei luokkar 

Myös typpikuormituksen vähentämistarvetta. 

Tallusjoki 

Ksa 

Vält 

 

157 

<60 

 

75 % 

 

1751 

 

Myös typpikuormituksen vähentämistarvetta. 

Teutjoki 

Ksa 

Vält 

 

178 

<60 

 

74 % 

 

2333 

 

Elinympäristökunnostukset. 

Myös typpikuormituksen vähentämistarvetta. 

 

Taulukko 13. Laskennallinen arvio rannikkovesimuodostumien tilan parantamis- ja kuormituksen vähentämistarpeesta  

Nimi 

3. kausi - Ekol.

tila 

Fosfori-pitoisuus (µg/l) 

Fosfori-pitoisuuden vähentämis-tavoite % 

Typpi-pitoisuus (µg/l) 

Typpi-

pitoisuuden vähentämis-

tavoite % 

Klorofylli-a -pitoisuus 

(µg/l) 

Klorofylli

a-pitoisuuden 

väh. tavoite % 

Muu tavoite 

Virolahti 

Vält

34 

29 % 

439 

20 % 

14,9 

77 % 

Sisäisen kuormituksen vähentäminen, erityisalue: Natura 

Virolahden

sisäsaaristo 

Tyyd 

27 

11 % 

365 

4 % 

7,1 

50 % 

Erityisalue: Natura 

Uolionselkä - 

Tammionselkä 

Tyyd 

28 

13 % 

414 

15 % 

6,3 

45 % 

Sisäisen kuormituksen vähentäminen, erityisalue: EU-uimaranta 

Lupinlahti 

Tyyd 

21 

0 % 

485 

28 % 

3,5 

0 % 

Erityisalue: Natura 

Haminanlahti 

Tyyd 

30 

21 % 

368 

5 % 

6,3 

45 % 

 

Kotkan-Haminan sisäsaaristo 

Tyyd 

26 

8 % 

356 

2 % 

5,4 

35 % 

Erityisalue:EU-uimaranta 

Summan edusta 

Vält

33 

28 % 

341 

0 % 

5,3 

33 % 

 

Salmilahti 

Vält

31 

21 % 

500 

30 % 

11,1 

68 % 

Erityisalue:

Natura-erityisalue 

Kotkan edusta, 

Sunilanlahti 

Vält

29 

17 % 

446 

22 % 

6,4 

45 % 

Haitallisten aineiden seuranta 

Kotkan edusta, Keisarinsatama 

Tyyd

21 

0 % 

514 

32 % 

10,5 

67 % 

Haitallisten aineiden seuranta 

Kotkan edustan sisäsaaristo 

Tyyd 

26 

8 % 

378 

7 % 

6,0 

41 % 

Haitallisten aineiden seuranta, erityisalue: EU-uimaranta 

Siltakylänlahti, Koukkusaari 

Tyyd 

22 

0 % 

443 

21 % 

3,9 

10 % 

Erityisalue: Natura 

Parlahti, 

Ängviken, Suursalmi 

Tyyd 

25 

2 % 

355 

1 % 

5,5 

36 % 

 

Purolanlahti 

Tyyd 

27 

10 % 

437 

20 % 

9,0 

61 % 

Erityisalue: Natura 

Ahvenkosken-

lahti 

Väl

24 

1 % 

446 

22 % 

9,0 

61 % 

Erityisalue: Natura, Haitallisten aineiden seuranta, sisäistä kuormitusta 

Kotka-Hamina-Virolahti ulko 

Tyyd 

18 

0 % 

341 

5 % 

4,6 

45 % 

Erityisalue: Natura, sisäistä kuormitusta 

Pyhtää-Kotka ulko 

Tyyd 

21 

5 % 

354 

8 % 

4,9 

49 % 

Erityisalue: Natura-erityisalue, sisäistä kuormitusta 

Sisävesillä tärkein rehevyyttä aiheuttava ravinne on fosfori. Leväkukintojen lisäksi rehevyyttä ilmentää vesikasvien runsastuminen ja rantojen umpeenkasvu. Vesikasvien kasvu voi olla typpirajoitteista, joten myös typpikuormituksen vähentämisellä on merkitystä. Vesimuodostumien ekologisen tilan arvioinnin osana arvioidaan fysikaalis-kemiallinen tila, jossa otetaan huomioon mitattujen kokonaisfosforipitoisuuksien, kokonaistyppipitoisuuksien ja tarvittaessa muiden fysikaalis-kemiallisten muuttujien keskiarvot luokitteluajanjaksolla. Lisäksi huomioidaan pH minimit. Monin paikoin fosforitilaltaan hyvässä tilassa olevien vesimuodostumien alapuoliset vesistöt tai esim. korkea a-klorofyllipitoisuus vaativat fosforipitoisuuden alentamista. 

Tarkasteltaessa ravinnekuormituksen vähennystarpeita vesimuodostumien levämäärää kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden tai pintavesikerroksen fosfori- ja typpipitoisuuden perusteella tulokset antavat varsin erilaisen kuvan vähentämistarpeesta. Monissa järvissä ja koko merialueella a-klorofyllipitoisuudet ovat korkeita vaikka kokonaisfosforipitoisuus ei edellyttäisi kuormituksen vähentämistä. Levämäärän (rehevyyden) vähentäminen edellyttää ravinnepitoisuuksien pienentämistä. Muutamissa humuspitoisissa sisävesissä a-klorofyllipitoisuudet voivat johtua runsaasta limalevämäärästä (Gonyostomum semen).  

Jokien osalta ravinnepitoisuudet eivät useinkan ole määritelleet lopullista ekologista tilaa, vaan arvioon ovat vaikuttaneet joen hydrologis-morfologiset muutokset (Kuva 35) ja niiden aiheuttamat toimenpidetarpeet. Hyvin monessa jokimuodostumassa hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää vaelluskalojen kulkumahdollisuuksien parantamista ja elinympäristökunnostuksia.  

Varsinkin rannikkovesissä biologisista mittareista a-klorofyllipitoisuus vaatii huomattavasti suurempaa vähennystarvetta kuin kesäaikaiset ravinnetasot. Itäisen Suomenlahden ulkosaaristossa kuormituksen väheneminen näyttäisi jo heijastuvan kesäaikaisiin pintaveden ravinnepitoisuuksiin, mutta a-klorofyllipitoisuuksia tulisi edelleen vähentää jopa yli 50 %.  

Suomenlahteen laskevien jokien mereen tuoma ravinnekuormitus Kaakkois-Suomen alueella  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen Suomenlahteen laskevien jokien (Kuva 36) mereen tuoma ravinnekuormitus arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen VEMALA-mallilla (Vesistömallijärjestelmä WSFS; fosforin ja typen V1-versio). Vuosijaksona käytettiin 2010-2019  (Taulukko 14, Kuva 37). VEMALA kuvaa eri lähteistä vesistöihin tulevaa kuormitusta sekä luonnonhuuhtoumaa kolmannen jakovaiheen tarkkuudella. Malli kuvaa vesistöjen hydrologista kiertoa ja vedenlaatua ja tekee näiden perusteella kuormitusarviot. VEMALA-mallin tarkempi esittely on luvun 4 alussa sivulla 100.  

 

Taulukko 14. VEMALA-mallilla arvioitu Kaakkois-Suomen alueen vuotuinen jokikohtainen ravinnekuormitus Suomenlahteen vuosijaksolla 2010-2019. 

Vesistö 

Valuma-alue (km2) 

Kokonaisfosfori (t/a) 

Kokonaistyppi (t/a) 

Juustilanjoki 

296 

2,4 

81,0 

Hounijoki 

622 

9,0 

352 

Tervajoki 

204 

2,1 

80,0 

Vilajoki 

344 

2,7 

102 

Urpalanjoki 

557 

8,0 

294 

Vaalimaanjoki 

245 

5,1 

73,0 

Virojoki 

357 

8,3 

162 

Vehkajoki 

380 

7,1 

177 

Summanjoki 

569 

15,1 

251 

Kymijoki 

37159 

158 

4299 

Taasianjoki 

530 

27,7 

335 

Suomenlahteen 

 

245 

6206 

 

Karttakuva Suomenlahteen laskevista kohdevaluma-alueista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella.

Kuva 36. Suomenlahteen laskevat kohdevaluma-alueet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. 

Kuvaaja VEMALA-mallilla arvioidun kokonaisfosforikuormituksen osuudesta Suomenlahteen laskevissa joissa vuosijaksolla 2010-2019.Kuvaaja VEMALA-mallilla arvioidun kokonaistyppikuormituksen osuudesta Suomenlahteen laskevissa joissa vuosijaksolla 2010-2019.

Kuva 37. VEMALA-mallilla arvioitujen kokonaisfosfori- ja typpikuormituksen osuudet Suomenlahteen laskevissa joissa vuosijaksolla 2010-2019. 

Kemialliseen tilaan liittyvät tavoitteet 

Kemiallisen tilan osalta tavoitteena on saavuttaa kaikissa pintavesissä hyvä tila. Kalojen elohopeapitoisuudet ovat joissakin vesimuodostumissa ylittäneet niille asetetut ympäristölaatunormit ja niiden osalta tilannetta tulee seurata. Lisäksi kalaelohopeapitoisuuksia tulee selvittää niissä vesimuodostumissa, joissa tutkimuksia ei ole tehty, erityisesti mikäli riski elohopean huuhtoutumiselle on korkea. Toimenpiteiden kohdistaminen kalojen elohopeapitoisuuksien alentamiseksi edellyttää lisää tutkimuksia elohopean huuhtoutumisesta vesistöihin ja kertymisestä kaloihin. 

Kaakkois-Suomessa merkittävin haitallisten aineiden aiheuttama ongelma on Kymijoen ja Hiitolanjoen sedimenttien sisältämät haitalliset aineet. Kymijoen sedimentteihin on kertynyt runsaasti PCDD/F-yhdisteitä ja elohopeaa. Hiitolanjoen sedimenteissä ja kaloissa Simpeleen tehtaan alapuolella on korkeat elohopeapitoisuudet. Kymijoen ja Hiitolanjoen sedimenttien haitalliset aineet edellyttävät niiden seurantaa. Myös kalojen elohopeapitoisuuksia tulee seurata ko. vesimuodostumissa. 

Erityisesti yhdyskuntajätevesipuhdistamoiden alapuolisissa vesissä tulee jatkossakin selvittää haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintymistä sekä lääkeaineiden ja hormonien pitoisuuksia vedessä ja eliöissä.  

 

Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila-arviointi ja tilaan liittyvät tavoitteet 

Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi nimetty vesimuodostuma luokitellaan saavutettavissa olevalta ekologiselta tilaltaan parhaaksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi. Vesimuodostuman tilatavoite on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila. Se määritetään parhaan saavutettavissa olevan ekologisen tilan kautta, joka on kyseisen voimakkaasti muutetun tai keinotekoisen vesimuodostuman vertailutila.  

Hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa on vain vähäisiä muutoksia biologisten muuttujien arvoissa verrattuna parhaaseen saavutettavissa olevan tilan arvoihin. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tavoiteasettelu poikkeaa siis muista vesistä, joissa tavoitteeksi asetetaan häiriintymättömien vertailuolojen mukaan määritetty hyvä ekologinen tila. (Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019, s. 95-101). 

Ympäristötavoitteen saavuttamisen edellytyksenä merkittävillä vaelluskalavesillä on, että niissä on tehty teknis-taloudellisesti toteutettavat toimenpideyhdistelmät, joilla voidaan saada aikaan vesistöalueelle kestävä, luontaisesti lisääntyvä kanta.  Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa vesistöjen muille käyttömuodoille.  

Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tilan arviointia on esitelty tarkemmin vasta toimenpideosiossa 4.5.3. Toimenpiteet voimakkaasti muutetuissa vesissä sekä erillisessä liitteessä 12. ” Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila-arviointi ja tilaan liittyvät tavoitteet”