2. Tarkastelussa olevat pintavedet

Vesienhoidon tavoitteet koskevat kaikkia pintavesiä niiden koosta, ominaispiirteistä tai sijainnista riippumatta. Kaikkien vesien tarkempi tarkastelu ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista. Vesistöt on rajattu ns. vesimuodostumiksi, jotka ovat vesienhoidon suunnittelun tarkasteluyksiköitä. Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan vesienhoitolain (1299/2004) mukaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa. Ne ovat ominaispiirteiltään ja kuormitukseltaan samankaltaisia vesistön osia, joiden tila voidaan määritellä ja joille voidaan arvioida toimenpiteitä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Ensimmäistä toimenpideohjelmaa varten Kaakkois-Suomessa luokiteltiin yli 5 km2:n suuruiset järvet sekä valuma-alueeltaan yli 200 km2:n suuruiset joet. Lisäksi tarkasteltiin myös joitain pienempiä järviä, jotka olivat hyvää huonommassa tilassa. Toisella suunnittelukaudella Kaakkois-Suomessa laajennettiin tarkastelua myös pienempiin pintavesiin ( Kuva 20). Lähes kaikki yli 50 ha kokoiset järvet ja valuma-alueeltaan yli 50 km2:n joet rajattiin vesimuodostumiksi ja luokiteltiin. Kolmannella suunnittelukaudella on rajattu mukaan tarkasteluun joitakin uusia vesimuodostumia. Ne ovat pääosin pieniä jokia. Kivijärvi on jaettu kahdeksi erilliseksi muodostumaksi, itäiseen ja läntiseen osaan. Sippolanjoen latvaosa on erotettu omaksi Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki -vesimuodostumaksi. Lisäksi tarkastellaan ns. erityisiä alueita, kuten EU-uimarantoja, vedestä riippuvaisia Natura 2000 -alueita tai merkittäviä vedenottoalueita. Järvivesimuodostumia on Vuoksen vesienhoitoalueella yhteensä 141 ja virtavesiä 49, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella järviä on 129 ja jokia 46 kpl, rannikkoalue on jaettu 17 vesimuodostumaksi.  

Kolmannen suunnittelukauden vesimuodostumat on esitelty tarkemmin liitteissä 1-4 (Pintavesien tyypittelykartat). Rajauksia voi tarkastella tarkemmin myös  kaikille avoimessa karttapalvelussa: 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin 

Valtakunnallinen ohje vesimuodostumien rajaukseen ja määrittelyyn löytyy oheisilta Internet-sivuilta:  

http://www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas  https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/suunnitteluopas  

Kartta jossa on kuvattu vesimuodostumien rajauksiin tehdyt muutokset ja tarkasteluun otetut uudet vesimuodostumat vesienhoidon toiselle toimenpidekaudelle

Kuva 20. Vesimuodostumien rajauksiin tehdyt muutokset ja tarkasteluun otetut uudet vesimuodostumat vesienhoidon toiselle toimenpidekaudelle. Uudet vesimuodostumat on nimetty kartalle.