1.8.2  Maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat

Maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat ovat keskeisiä välineitä myös vesiensuojelua koskevien tavoitteiden toteuttamisessa. Maakunnan liitot laativat yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa omaa aluettaan koskevan maakuntasuunnitelman, joka on maakunnan pitkän aikavälin strateginen suunnitelma. Maakuntasuunnitelmassa esitellään maakunnan kehityksen tavoitteet. Maakuntaohjelmassa määritellään puolestaan toimenpiteet maakuntasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet sekä arvio niiden rahoituksesta. Maakuntakaavassa puolestaan varataan alueet ympäristöriskejä aiheuttavalle teollisuudelle ja yritystoiminnalle. Maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma muodostavat yhdessä maakunnan suunnittelun kokonaisuuden, joka tulee ottaa huomioon maakuntaa koskevia muita suunnitelmia, ohjelmia ja toimenpiteitä laadittaessa.

Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto ovat laatineet maakuntaohjelmat vuosille 2018–2021. Kymenlaakson maakuntaohjelma esittää mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin, kuten vahvaan teolliseen perinteeseen ja kulttuuriin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelmaa toteutetaan neljällä toimintalinjalla, joita ovat luotettava liiketoimintaympäristö, laadukas asuin- ja kulttuuriympäristö, vetovoimainen osaamis- ja innovaatioympäristö sekä toimivat liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä. Kaikilla toimintalinjoilla edistetään läpileikkaavasti kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä. Maakuntaohjelman perustana on lisäksi mm. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia sekä energia- ja ilmastostrategia.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021 on Etelä-Karjalan tiekartta. Se linjaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet sekä sovittaa yhteen alueen tahtotilan ja kansallisen ja EU-koheesiopolitiikan. Saimaa, luonto ja ympäristö ovat itseisarvoja, arvokkaita sellaisinaan. Ne ovat ainutlaatuinen resurssi elinkeinotoiminnassa ja virkistyskäytössä hyödynnettäväksi. Matkailussa tulee kyetä luomaan palveluista ja olosuhteistamme uniikkia lisäarvoa sekä ainutlaatuinen profiili, jota ei voi kopioida. Vesistöjen tilaa parannetaan ennaltaehkäisevästi siten, että vesistöt huomioidaan kaikessa toiminnassa kaavoituksesta ja maankäytöstä yritystoimintaan, metsänhoitoon, maanviljelyyn ja virkistystoimintaan.