7.1.1 Toimenpiteiden toteuma ja vaikutukset vesien tilaan

Edellisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa esitettiin ilmastonmuutokseen liittyen sään ääriolosuhteisiin varautumista pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle kolmelle pohjavesialueelle (Haminan Ruissalo ja Husula sekä Pyhtään Korkiaharju), jotka sijaitsevat Suomenlahden rannikolla ja joilla vedenottamo/varavedenottamo sijaitsee tulvariskialueella. Sään ääriolosuhteisiin varautumiseen liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu edellä mainittujen pohjavesialueiden vedenottamoilla/varavedenottamoilla. Husulan ja Korkiaharjun pohjavesialueella sijaitsevat vedenottamot ovat olleet varavedenottamokäytössä, minkä vuoksi toimenpiteille ei vesihuoltolaitosten osalta ole nähty akuuttia tarvetta. Ruissalon pohjavesialueella sijaitsevan Ryljyn vedenottamon osalta tulvariskin hallintaan liittyvä tarkastelutarve on vesihuoltolaitoksen osalta tunnistettu ja mahdollisia toimenpidetarpeita on tarkoitus tarkastella tarkemmin lähivuosina.

Kaakkois-Suomen yhdyskuntien vedenhankintakäytössä olevista vedenottamoista useimmilla on käytössä varavoimalähde (vähintään 1 siirrettävä varavoimalähde) mahdollisten sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, aiheuttamiin sähkökatkoksiin varautumiseksi.