6.3.1 Määrällinen tila

Vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen mukaan pohjaveden määrällinen tila luokitellaan hyväksi, jos

  1. keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan pohjaveden määrää ottaen erityisesti huomioon vedenoton vaikutukset pohjavesiin yhteydessä oleviin pintavesiin; ja
  2. pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena jatkuvasti laske.

Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivin liitteessä V pohjaveden hyvästä määrällisestä tilasta todetaan, että pohjavedenkorkeuteen ei kohdistu sellaisia ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia, jotka aiheuttaisivat: pohjaveteen yhteydessä olevien pintavesien 4 artiklassa määriteltyjen ympäristötavoitteiden saavuttamatta jäämisen, näiden vesien tilassa oleellista huononemista tai oleellista haittaa pohjavesimuodostumasta suoraan riippuvaisille maaekosysteemeille.

Pohjavesien määrällinen tila arvioidaan neljän tarkasteluvaiheen kautta:

  • vesitasetarkastelu
  • vaikutukset pintavesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen
  • vaikutukset maaekosysteemeihin
  • suolaisen veden tai muun haittatekijän intruusio

Kaakkois-Suomen kaikki pohjavesialueet ovat määrällisesti hyvässä tilassa.