7.6.2 Turvetuotanto - esitetyt toimenpiteet, ohjauskeinot ja kustannukset vuosille 2022–2027

Ohjauskeinot:

  • Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelulla. Ohjataan uudet turvetuotantoalueet pohjavesialueiden ulkopuolelle sekä siten, että turvetuotannosta on mahdollisimman vähän haittaa pohjavesille sekä luonnon monimuotoisuudelle.
  • Edistetään turvetuottajille ja urakoitsijoille järjestettävää koulutusta..
  • Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa. Kehitetään turvetuotannon velvoitetarkkailua
  • Tehostetaan lupaa edellyttävien toimintojen valvontaa pohjavesialueilla
  • Omavalvonnan kehittäminen ja edistäminen

Perustoimenpiteet / Muut perustoimenpiteet:

Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus on tullut pinta-alasta riippumatta luvanvaraiseksi 1.9.2014 lähtien ympäristönsuojelulain uudistamisen (YSL 527/2014) yhteydessä, kun aikaisemman ympäristönsuojelulain luvanvaraisuuden kokoraja (10 ha) poistettiin. Tärkeillä tai vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla sijaitsevilla turvetuotan­toalueilla on jo aiemmankin ympäristönsuojelulain mukaan tullut olla ympäristölupa toiminnan aiheuttaessa riskin pohjavedelle. Turvetuotanto voi vaatia myös vesilain (587/2011) mukaisen vesitaloushankeluvan, mikäli toiminta voi olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2015) mukaan uutta turvetuotantoaluetta ei saa perustaa tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueelle pohjaveden tilan vaarantumisen vuoksi. Lisäksi uuden tuotantoalueen ja pohjavesialueen väliin on jätettävä suoja-aluetta. Jos vanha tuotantoalue sijaitsee pohjavesialueella tai rajoittuu siihen, voi tuotanto jatkua alueella, mutta turvetuotantoalueen sarka-, kokooja- tai eristysojia tai muita rakenteita ei saa kaivaa kivennäismaahan asti. Myöskään turvetuotantoalueen vieressä sijaitsevan pohjavesiesiintymän ja tuotantoalueen välissä kaivu ei saa ulottua kivennäismaan reunaan saakka.

Tuotantoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä siten, ettei suovesiä pääse suotautumaan pohjaveteen eikä siitä aiheudu haitallista pohjaveden purkautumista tai pohjavedenpinnan alenemista. Turvetuotantoalueen kuivatusojat johdetaan ensisijaisesti poispäin pohjavesialueista, jotta kuivatusvesistä ei aiheudu haittaa pohjaveden laadulle. Mikäli turvetuotantoalueen vesiä johdetaan pohjavesialueella oleviin ojiin, on tapauskohtaisesti harkittava toimet humuspitoisten turvevesien suotautumisen estämiseksi. Jos nämä toimet eivät ole riittäviä, on vedet johdettava muuta reittiä pois tuotantoalueelta.

Ennen tuotannon aloittamista turvetuotantoalueen läheisyydessä (alle 500 metriä) sijaitsevien käytössä olevien talousvesikaivojen sijainti ja kunto sekä pohjaveden pinnan korkeus ja tarvittaessa laatu tulee kartoittaa. Turvetuotannon tarkkailuohjeen (Ympäristöministeriö 2017) mukaan pohjaveden tarkkailua tulee tehdä, jos tuotantoalue sijaitsee veden hankintaan soveltuvan pohjavesialueen läheisyydessä siten, että hanke voi aiheuttaa jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutumista, vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuden huonontumista taikka haja-asutuksen talousveden saannin vaikeutumista. Pohjavesitarkkailuun kuuluu pohjavedenkorkeuden mittaaminen ja lisäksi pohjavedenlaadun tarkkailu, jos on mahdollista, että turvetuotanto voi vaikuttaa pohjaveden laatuun. Tämä tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun veden virtaus tapahtuu tuotantoalueelta pohjavesiesiintymään päin tai harjun läheisyydessä ojat on jo kaivettu kivennäismaahan ulottuviksi. Pohjaveden tarkkailu voi olla tarpeen myös silloin, jos tuotantoalueen kuivatusvesiä johdetaan esimerkiksi ojaan tai jokeen, joka sijaitsee pohjavesialueella ja jonka vedellä voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun.

Lisäksi tulee varmistaa, ettei turvetuotantoon liittyvistä kuljetuksista, turpeen nostoon käytettävistä koneista tai niiden huollosta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä aina pohjavesialueen ulkopuolella. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä ja kantavalla alustalla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse maaperään tai ojiin.

Ympäristönsuojelulain 2 luvun 13 §:n mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Arvioitaessa luonnonarvon merkittävyyttä otetaan huomioon sijoituspaikalla esiintyvien suolajien ja luontotyyppien uhanalaisuus, esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä suon luonnontilaisuus. Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa voidaan vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille.

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen, jos vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Pohjavesialueiden uuden E-luokituksen on tarkoitus informoida pohjavesialueen pohjavedestä riippuvaisten, luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten, muun lainsäädännön nojalla suojeltujen, merkittävien ekosysteemien olemassaolosta. Toimittaessa E-luokan pohjavesialueella tai niiden läheisyydessä on aina hyvä selvittää tiedossa olevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien tarkemmat sijainnit. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että pohjavedestä riippuvaisia, metsä-, vesi- ja/tai luonnonsuojelulain suojelemia ekosysteemejä voi sijaita myös pohjavesialueilla, jotka eivät ole luokiteltu E-luokan pohjavesialueiksi.

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on vesilain 5 luvun 6 §:n mukaan ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Ilmoittamisvelvollisuus ei koske sellaista ojitusta, joka on luvanvaraista tai josta päätetään muussa viranomaismenettelyssä. Vesilain mukainen ilmoitus tulee tehdä myös sellaisista uusista ojajärjestelyistä tai perkauksista, joita ei ole ympäristöluvassa käsitelty.

 

Turvetuotanto-sektorille ei esitetä pohjavesialuekohtaisesti kohdennettuja toimenpiteitä, vaan turvetuotannon pohjaveden suojelua edistetään edellä esitettyjen ohjauskeinojen ja muiden perustoimenpiteiden kautta.