6.3.2 Kemiallinen tila

Pohjavesien kemiallisen tilan arviointi tehdään riskialueille, eli pohjavesimuodostumille, jotka vaikutusarvioinnin ja lisäselvitysten perusteella eivät mahdollisesti saavuta hyvää kemiallista tilaa  (Kuva 73).

Pohjavesialueen kemiallinen tila on aina hyvä, jos yhdessäkään havaintopisteessä ei ole todettu ympäristölaatunormin ylityksiä.

Mikäli pohjaveden kemialliselle tilalle asetettujen ympäristölaatunormien vuosikeskiarvo on ylittynyt, tehdään pohjavesimuodostumalle tarkentavat kemiallisen tilan testit:

  • haitallisten aineen laajuus pohjavesimuodostumassa
  • suolaantuminen tai muu haitallisen aineen pääsy pohjavesimuodostumaan
  • pohjavedestä mahdollisesti aiheutuva pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen
  • pohjaveden laadun vaikutuksen arvio pohjavedestä riippuvan maaekosysteemin tilan heikkenemiseen
  • juomaveden ottoon käytettävien vesimuodostumien tilan arviointi

Kokonaistila arvioidaan testien perusteella herkimmän reseptorin (vedenotto, maaekosysteemi, pintavesiekosysteemi) mukaan.

Valtakunnallinen ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun löytyy oheiselta internetsivulta:

http://www.ymparisto.fi/ > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas > Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022-2027.

 

Kuvassa 73 on kaaviokuva pohjavesialueiden riskialueiden nimeämis- ja riskialueen kemiallisen tilan arviointiprosessista.

Kuva 73. Riskialueiden tarkastelu ja kemiallisen tilan arviointi.

Kaakkois-Suomessa on vuoden 2019 tilan luokitukseen perustuen kuusi pohjavesialuetta, joiden kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi (Taulukko 36 ja  Kuva 74, Liite 14). Huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määrä on vähentynyt yhdellä toisesta vesienhoitokaudesta, kun Haminan Husulan pohjavesialue on toisen vesienhoitokauden huonosta tilasta luokiteltu kolmannelle vesienhoitokaudelle hyvään tilaan. Muuten huonossa tilassa olevissa pohjavesialueissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osassa huonossa tilassa olevista pohjavesialueista sijaitsee vedenottamoita, mutta talousveden laatu on kuitenkin turvattu ja vedenottamoilta lähtevä vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset.

Taulukko 36. Kaakkois-Suomen riskialueille tehdyt kemiallisen tilan testit ja kokonaistilan arviointi.

Vesien-
hoito-
alue

Kunta

Pohjavesialue

Tilaa

heikentävät

aineet

Kemiallisen tilan testit
○ = hyvä, ● = huono

 

Haital-lisen
aineen laajuus

Haital-lisen
aineen pääsy

Pinta-vesien
kemi-allinen ja ekologi-nen tila

Maa-eko-systee-mien tila

Juoma-veden otto

Kokonais-arvio
kemiallisesta tilasta

VHA 1

Imatra

Korvenkanta A

klooratut

hiilivedyt,

torjunta-aineet,

NO3

Hyvä

VHA 1

Imatra

Teppanala

Cr, Cu, Zn,

Pb, NO3, AOX

Hyvä

VHA 1

Imatra

Vesioronkangas

öljyhiilivedyt,

NH4, NO3, Cl,

Zn, As, torjunta-aineet, VOC-yhdisteet, AOX

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Hanhikemppi

SO4

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Huhtiniemi A

Cl, NO3, MTBE, ETBE, TAEE,
öljyhiilivedyt

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Joutsenon-kangas A

klooratut

hiilivedyt,

torjunta-aineet,

Cl, MTBE, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn

Huono

VHA 1

Lappeen-ranta

Konnunkangas

NO3

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Lappeenrannan
meijeri

öljyhiilivedyt,
VOC-yhdisteet

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Leppäsmäki

NO3

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Tiuruniemi

öljyhiilivedyt,

MTBE, AOX,

NH4, NO3, Cl,

Ni, Co, As,

torjunta-aineet

Hyvä

VHA 1

Lappeen-ranta

Ukonhauta

Cl, Zn, torjunta-aineet

Hyvä

VHA 1

Luumäki

Kaunisranta

Cl

Hyvä

VHA 1

Luumäki

Taavetti

Cl, torjunta-

aineet

Hyvä

VHA 1

Luumäki

Uro

Cl, NO3

Hyvä

VHA 1

Parikkala

Likolampi A

Cl, kloorifenolit, dioksiinit
ja furaanit,

MTBE, TAME,

ETBE, Cr, Co

Hyvä

VHA 1

Parikkala

Simpele

NO3

Hyvä

VHA 1

Rautjärvi

Laikko

Cl, PAH-yhdisteet,
öljyhiilivedyt, VOC-yhdisteet

Hyvä

VHA 1

Rautjärvi

Änkilä

NO3

Hyvä

VHA 1

Savitaipale

Selkäkangas (ent. Ukonkuoppa)

Cl, MTBE, TAME , Cd, Ni, Zn

Hyvä

VHA 1

Taipalsaari

Pönniälän-kangas

räjähdysaineet (RDX, HMX, TNT, 4-AT, TNB), öljyhiilivedyt, MTBE, TAME, Co, Cu, Ni

Hyvä

VHA 2

Hamina

Husula

Cl

Hyvä

VHA 2

Hamina

Neuvoton

Cl

Hyvä

VHA 2

Hamina

Ruissalo

Cl

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Elimäen
kirkonkylä

klooratut hiilivedyt, Zn, NO3, torjunta-aineet, öljyhiilivedyt

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Harjunmäki-
Korkiaharju

Co

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Huuhkajavuori

SO4, Cl, U

Huono

VHA 2

Kouvola

Kaipiainen

torjunta-aineet, NO3, NH4, akryyliamidi, akryylinitriili, styreeni, klooratut hiilivedyt, BTEX-yhdisteet, Cl, As, Co, PAH-yhdisteet

Huono

VHA 2

Kouvola

Multamäki

Torjunta-aineet, NO3

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Nappa

Cl (sähkönjoht.)

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Pohjankorpi

klooratut hiilivedyt

Huono

VHA 2

Kouvola

Ruhmaanharju

Cl, Co

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Selänpää

Cu, Pb, torjunta-aineet, öljyhiilivedyt

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Tornionmäki

Cl, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt, NO3, torjunta-aineet, lääkeaineet trikloorifluori-metaani

Huono

VHA 2

Kouvola

Tuohikotti

Cl, NO3, MTBE

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Utti

Cl, NO3, öljyhiilivedyt, MTBE, TAME

Hyvä

VHA 2

Kouvola

Virtasenharju

NO3

Hyvä

VHA 2

Lappeen-ranta

Kärki

Cl, NH4, öljyhiilivedyt

Hyvä

VHA 2

Lappeen-ranta

Palanutkangas

öljyhiilivedyt, NO3, Cu, Cl

Hyvä

VHA 2

Lemi

Vuolteenlampi

NO3

Hyvä

VHA 2

Luumäki

Rantsilanmäki

Cl, MTBE, TAME, BTEX-yhdisteet, NO3, Cd, Cr, Cu
Pb, Ni, Zn, As

Huono

VHA 2

Luumäki

Somerharju

PAH-yhdisteet, Cl,
torjunta-aineet

Hyvä

VHA 2

Pyhtää

Korkiaharju

Cl, PAH-yhdisteet

Hyvä

 

Kuvassa 74 on Kaakkois-Suomen pohjavesien tila (tilanne 08/2021). Tarkempi kartta esitetään liitteessä 14.

Kuva 74. Kaakkois-Suomen pohjavesien tila (tilanne 08/2021). Tarkempi kartta esitetään liitteessä 14.