7.8.2 Teollisuus - esitetyt toimenpiteet, ohjauskeinot ja kustannukset vuosille 2022–2027

Ohjauskeinot:

  • Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelulla. Ohjataan uusi pohjavedelle vaaraa aiheuttava teollisuus- ja yritystoiminta pohjavesialueiden ulkopuolelle.
  • Tehostetaan lupaa edellyttävien toimintojen valvontaa pohjavesialueilla.
  • Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa.
  • Laaditaan ympäristöriskikartoituksia sekä riskienhallintasuunnitelmia onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille mukaan lukien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi.

Perustoimenpiteet:

Keinoina teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavedensuojelussa ovat maankäytön suunnittelu ja ympäristöluvat useiden teollisten toimintojen ollessa ympäristölupavel­vollisia ainakin sijoittuessaan pohjavesialueelle (YSL 28 §). Pohjavesialueille ei nykyisin sijoiteta enää uusia pohjaveden määrälle tai laadulle mahdollista riskiä aiheuttavaa teollisuus- tai yritystoimintaa. Mikäli toimintojen sijoittaminen on perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat riskit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Ennen toiminnan sijoittamista pohjavesialueelle on selvitettävä yksityiskohtaisesti muun muassa suunnitellun sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä arvioitava pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Pohjavesialueelle sijoittuessaan toiminta tulee suojata kaksinkertaisesti ja joskus myös kolminkertaisesti. Joissakin tapauksissa suojattunakaan sijoittuminen ei ole ollut mahdollista.

Uusia teollisuusalueita ei pohjavesialueille kaavoiteta. Myös uusien jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueille ei oikeuskäytäntöön perustuen ole ollut mahdollista. Pohjavesialueille ei myöskään perusteta uusia taimi- eikä kauppapuutarhoja.

Toiminnanharjoittajat seuraavat usein pohjaveden laatua ja määrää lupaan sisäl­tyvillä tarkkailuohjelmilla. Teollisuusalueilla ja taajamissa tarkkailuohjelmat voivat olla yhdistettyjä. Toiminnanharjoittajat huomioivat pohjaveden suojelun varautu­missuunnitelmissa mm. onnettomuus- ja tulipalotapauksissa. Onnettomuusriskien tarkastelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota sammutusvesien hallintaan, ja tunnistaa eri kemikaalien erilaiset torjuntaohjeet vuototilanteissa. Olemassa olevat ris­kit poistetaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla keinoilla. Kemikaalien varastointia pohjavesialueella vältetään ja niiden aiheuttama riski huomioidaan mahdollisissa onnettomuustapauksissa.

Perustilaselvitys teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti

Toimenpide käsittää päästödirektiivin kautta tulevan velvollisuuden pohjaveden perustilan selvittämisestä.

Toimenpidettä esitetään Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle  Kouvolan Kaipiaisen (2 kohdetta) ja Napan (1 kohde) pohjavesialueille. 

Teollisuuden ja muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjavedensuojelun kannalta

Mikäli toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa, voi ympäristölupatarpeen harkinta tulla kyseeseen toiminnan sijoittuessa pohjavesialueelle toiminnan ollessa vähäisempääkin kuin ympäristönsuojelulain liitteessä 1 on mainittu. Myös toiminnassa tapahtuvat varastoitavien ja käsiteltävien kemikaalien tai kemikaalimäärien muutokset tai muut merkittävät muutokset toiminnassa voivat edellyttää ympäristölupaa. Lupaehtojen päivittämisellä pohjaveden suojelun kannalta tarkoitetaan erityisesti tapauksia, jossa pohjavesialueen luokitusta tai rajausta on muutettu, mikä johtaa lupaehtojen päivittämiseen.

Vuoksen vesienhoitoalueelle toimenpidettä esitetään Imatran Vesioronkankaan, Lappeenrannan Huhtiniemi A, Joutsenonkangas A ja Tiuruniemen pohjavesialueille sekä Luumäen Taavetin ja Uron pohjavesialueille yhteensä 10 kohteelle. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle toimenpidettä esitetään Kouvolan Tornionmäen ja Utin pohjavesialueille sekä Luumäen Rantsilanmäen ja Pyhtään Korkiaharjun pohjavesialueille yhteensä 4 kohteelle. Lisäksi ympäristölupatarpeen harkinta ja/tai lupaehtojen päivittäminen voi tulla tarpeelliseksi pohjavesialueiden tarkistamisen jälkeen Etelä-Karjalassa, mikäli III-luokan tai luokituksesta aiemmin poistettuja pohjavesialueita (mm. Imatran Vuoksenniska sekä Lappeenrannan Lpr keskusta-Lauritsala ja Joutsenonkangas B) nousee pohjavesialueluokituksessa ylempiin luokkiin (1, 1E, 2, 2E).

 

Teollisuus-sektorille suunnitellut toimenpiteet ja kustannukset on esitetty taulukossa (Taulukko 51) ja pohjavesialuekohtaisesti liitteessä 15 ja 16.

 

Yhteenveto teollisuuden toimenpiteistä ja ohjauskeinoista

  • Pohjavesien suojelu maankäytön suunnittelulla. Ohjataan uusi pohjavedelle vaaraa aiheuttava teollisuus- ja yritystoiminta pohjavesialueiden ulkopuolelle. Uusia teollisuusalueita ei kaavoiteta pohjavesialueille.
  • Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa. Lisätään toiminnanharjoittajien tekemää pohjavesitarkkailua kohteilla, joilla toiminta aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Tarvittaessa pohjavesitarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna useamman toimijan kesken.
  • Tehostetaan lupaa edellyttävien toimintojen valvontaa pohjavesialueilla.
  • Laaditaan perustilaselvitys teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti
  • Laaditaan ympäristöriskikartoituksia sekä riskienhallintasuunnitelmia onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille mukaan lukien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi

 

Taulukko 51. Teollisuudelle esitetyt toimenpiteet ja kustannukset.

VHA 1

 

 

 

 

 

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Perustilaselvitys teollisuuden
päästödirektiivin mukaisesti

0

0 kpl

 

 

0 €

Teollisuuden tai muiden
toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta

6

10 kpl

59 040 €

800 €

5 750 €

Yhteensä

 

 

59 040 €

800 €

5 750 €

 

VHA 2

 

 

 

 

 

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Perustilaselvitys teollisuuden
päästödirektiivin mukaisesti

2

3 kpl

15 000 €

 

814 €

Teollisuuden tai muiden
toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta

4

4 kpl

18 900 €

 

1 328 €

Yhteensä

 

 

33 900 €

0 €

2 142 €