1.11.8 Teollisuus ja yritystoiminta

Ala-Saimaan, Kymijoen ja Suomenlahden teollisuus rakentuu vientivetoisen metsäteollisuuden varaan; alueelle sijoittuu Euroopan vahvin metsäteollisuuskeskittymä. Suomen metsäteollisuus elää edelleen voimakasta uusiutumis- ja murrosvaihetta: yksikköjä poistuu tuotannosta ja tuotannon painotusta muutetaan, toisaalta suunnataan uusille aloille, jolloin tuotteina voivat olla esimerkiksi erilaiset biopolttoaineet, kemianteollisuuden raaka-aineet ja uuden sukupolven paperi- ja kartonkituotteet. Kaakkois-Suomen alueella on käynnistetty yksi biojalostamo, minkä lisäksi on yhdellä sellutehtaalla aloitettu ligniinin talteenotto. Lisäksi yhdellä integraatilla on uusittu paperin ja kartongin tuotantoa.

 Uusien biotuotteiden ja eri paperituotteiden valmistus vaatii vaihtelevia määriä erilaisia raaka-aineita, mikä johtaa myös erilaisiin päästötasoihin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on aloitettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja metsäteollisuuden kanssa uusien tuotantomuotojen päästöjä ja ympäristöriskejä kartoittava BioBAT-hanke. Metsäteollisuuden lisäksi Kaakkois-Suomessa on kemianteollisuutta, metalliteollisuutta ja kaivosteollisuutta ja muuta pinta- ja pohjavesille riskiä aiheuttavaa teollisuutta ja yritystoimintaa.

Kaakkois-Suomessa laajoja teollisuusalueita sijaitsee tärkeillä pohjavesialueilla. Suurimpia riskin aiheuttajia ovat yleensä pienet teollisuuslaitokset, joiden kemikaalien varastointi ja käyttö sekä jätteiden käsittely on vaikeammin kontrolloitavissa. Suuremmilla laitoksilla käsiteltävät kemikaalimäärät ovat useimmiten suurempia, mutta myös valvonta on tarkempaa. Laajoja teollisuuden ja palveluiden alueita sijoittuu Vuoksen vesienhoitoalueella mm. Imatran Korvenkanta A:n (67 ha) ja Vesioronkankaan (56 ha) pohjavesialueille, Lappeenrannassa Joutsenonkangas A:n (175 ha), Huhtiniemi A:n (97 ha), Lappeenrannan meijerin (54 ha) ja Tiuruniemen (85 ha) pohjavesialueille, Luumäen Taavetin (46 ha) pohjavesialueelle sekä Savitaipaleella Ukonkuopan (32 ha) pohjavesialueelle. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella laajoja teollisuuden ja palveluiden alueita sijoittuu Kouvolan Tornionmäen (134 ha), Utin (42 ha), Napan (38 ha) ja Kaipiaisen (30 ha) pohjavesialueille. Nykyisten linjausten mukaan uutta pohjavesiriskiä aiheuttavaa toimintoa ei pääsääntöisesti sijoiteta pohjavesialueelle.

Vuoksen vesienhoitoalue

Rakennemuutoksesta huolimatta metsäteollisuus on edelleen alueen merkittävin teollisuudenala. Suurimmat teolliset työllistäjät ovat UPM Kymmene Oyj:n sellu- ja paperitehtaat ja saha Lappeenrannassa sekä Stora Enso Oyj:n sellu- ja paperitehtaat Imatralla. Lisäksi Lappeenrannan Joutsenossa toimivat Metsä Fibren sellutehdas sekä Metsä Boardin kemihierretehdas. Hiitolanjoen vesistöalueella toimii yksi metsäteollisuuslaitos, Metsä Boardin Simpeleen kartonkitehdas Rautjärvellä.

Kemiallisessa metsäteollisuudessa on syntymässä uutta tuotantoa, kun UPM:n biodiesellaitos valmistui vuonna 2014 Lappeenrannan Kaukaan tehdasintegraatin yhteyteen. Kaupallinen tuotanto alkoi vuoden 2015 alussa. Tuotanto rinnastetaan toimialajaottelussa öljynjalostukseen.

Metsäteollisuuden lisäksi merkittäviä teollisuuden aloja alueella ovat metalli-, rakennus- ja kemianteollisuus.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Kaakkois-Suomen puolella sijaitsevalla Suomenlahden vesistöalueella toimii KotkaMills Oy:n metsäteollisuusintegraatti sekä Stora Enson Sunilan sellutehdas Kotkassa sekä Kymijoen alueella UPM Kymmene Oyj:n Kymin sellu- ja paperitehdas Kouvolan Kuusankoskella ja Stora Enson Anjalankosken paperi- ja kartonkitehdas Kouvolassa.

Viime vuosina alueella toimineista metsäteollisuusyksiköistä on suljettu UPM:n Kouvolan Voikkaan paperitehdas (2006), UPM:n Kouvolan Myllykosken paperitehdas (2011) ja Stora Enso Oyj:n Summan paperitehdas Haminassa (2008). Toisaalta uusiakin investointeja tehdään: UPM investoi 160 miljoonaa euroa Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa sellumarkkinoilla. Muilla teollisuusaloilla tuotantoaan on supistanut mm. kuitumateriaaleja valmistava Karhulan Ahlström Glassfibren tehdas.

Alueen muita vahvoja teollisuuden aloja ovat erityisesti metsäteollisuutta palveleva kemianteollisuus sekä elintarvike- ja puutuoteteollisuus.