1.4 Pohjavesimuodostumien ryhmittely

Kaakkois-Suomessa pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Huomattavimmat pohjavesivarat sijoittuvat Salpausselkävyöhykkeisiin. Salpausselkien pohjois- ja eteläpuolella pohjavesialueet ovat kooltaan ja antoisuuksiltaan selvästi pienempiä kuin Salpausselkävyöhykkeillä. Pohjavesimuodostumat on ryhmitelty yleistävien hydrogeologisten piirteiden perusteella muun muassa seurantaa varten seuraavasti (Kuva 5).

Etelä-Suomi koostuu korkeuseroiltaan vaihtelevista moreeni-, savikko- ja turve­maista. Peruskallion päälle ohuelti kerrostunut pohjamoreeni on löyhää. Alueella esiintyy pienimuotoisia luoteis-kaakkosuuntaisia harjumuodostumia. Savikkoalueet keskittyvät lähinnä läntisen Kymenlaakson alueelle.

Salpausselät hallitsevat Kaakkois-Suomen maisemaa. Reunamuodostumat (Salpausselkä I ja II) sekä niihin liittyvät harjualueet ja deltat kattavat Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesialueet niin Vuoksen kuin myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla.

Sisä-Suomi kattaa Salpausselkien pohjoispuoliset alueet. Maisema on järvien, kallioiden ja moreenimäkien luonnehtimaa. Alueella esiintyy pitkittäisharjuja sekä yksittäisiä deltamuodostumia.

Kartta pohjavesialueiden ryhmittelystä Kaakkois-Suomen alueella.

Kuva 5. Pohjavesialueiden ryhmittely Kaakkois-Suomen alueella.