1.9.3 Elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet

Erityisiksi alueiksi on valittu ne Natura 2000 -alueet, joilla on merkittäviä vesiin liittyviä suojeluarvoja. Nämä alueet on sisällytetty vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelualueiden rekisteriin, johon on Suomessa valittu luonto- ja lintudirektiivin mukaisia alueita. Luontodirektiivin (92/43/ETY) osalta pääkriteerinä on käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lintudirektiivin (74/409/ETY) osalta alueiden valinnan pääkriteerinä on ollut vesistä riippuvaisten sekä muuton aikana vesielinympäristöä käyttävien lajien esiintyminen. Alueiden valinnassa on lisäksi huomioitu alueen merkitys kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Valinta on voitu tehdä myös alueella esiintyvien kansallisesti uhanalaisten kalalajien perusteella. Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura 2000 -alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, alueiden maantieteellinen kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin.

Erityiseksi alueeksi nimeäminen ei tuo uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita Natura 2000 -alueille. Natura-alueen ottaminen erityisalueiden rekisteriin korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava erityisesti huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa. Rekisteriin liitettäviin Natura-alueisiin liittyy myös toiminnallisen seurannan velvoite, mikäli asetetut ympäristötavoitteet eivät toteudu. Niissä tapauksissa, joissa suojeluperusteena on esimerkiksi vesien luonnontilaisuus tai karuus ja kirkasvetisyys, vesienhoitolain mukainen hyvän tilan tavoite ei välttämättä ole riittävä. Myös jonkin erityisesti suojellun lajin elinolot voivat edellyttää erinomaista tilaa. Eräissä rehevissä lintuvesissä tilanne voi olla päinvastainen. Niissä linnuston hyvinvointi ei välttämättä edellytä veden hyvää tai erinomaista tilaa. Monissa tapauksissa vesien- ja merenhoitolain ja luonto- ja lintudirektiivin tavoitteet vesien tilan suhteen ovat silti yhtenevät.

Kaakkois-Suomessa erityisalueisiin on valittu Natura-alueista 38 kpl (Taulukko 3 ja  Kuva 8). Natura-alueet sisältävät erityisesti alueelle ominaisia järviluontotyyppejä, kuten karut kirkasvetiset järvet (muun muassa Kuolimo, Repovesi, Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus). Lisäksi Saimaan alueella on valintaperusteena saimaannorpan suojelu. Muutamissa kohteissa on erityisten kasvi- ja hyönteislajien suojeluperusteita erityisalueeksi nimeämiselle. Suojelukohteiden joukossa on myös useita arvokkaita lintuvesiä.

Kaakkois-Suomen alueella vesipuitedirektiivin mukaisista suojelualuerekisterikohteista 16 sijoittuu kokonaan tai suurelta osin pohjavesialueelle. 8 VPD-Natura-alueella suojelulliset arvot liittyvät suoraan tai välillisesti pohjavesivaikutukseen (Taulukko 3).

Taulukko 3. Vesienhoidon mukaiset Natura-suojelualueverkostoon kuuluvat erityisalueet Kaakkois-Suomessa. Lihavoituna ne pohjavesialueet, joiden pohjavedellä on arvioitu olevan suoria tai välillisiä vaikutuksia Natura-alueen suojelullisiin arvoihin. Natura-alueella voi sijaita myös pienempiä vesistöjä, joita ei ole vesienhoidon suunnittelussa rajattu vesimuodostumiksi.

Tunnus

Suojelualue

Pääasiallinen valintaperuste

Pintavesimuodostuma

Pohjavesimuodostuma

FI0100082

Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet

Linnusto.

Teutjärvi

Teutjoki

 

FI0401001

Kymijoki

Luontotyypit. Linnusto. Lietetatar. Kalasto. Alueeseen sisältyy SPA-alueet: 'Ahvenkoskenlahti' (FI0416005), 'Muhjärvi' (FI0401003), 'Laajakoskenjärvi' (FI0408003), 'Santaniemenselkä-Tyyslahti' ( FI0416007).

Purolanlahti

Kotkan edusta, Keisarinsatama

Ahvenkoskenlahti

Tammijärvi

Muhjärvi

Kymijoen länsihaarat

Kymijoen itähaarat-Koskenalus

Hevossaari

Munapirtti

Korkiaharju

Laajakoski

Ahvio

Huruksela

 FI0401002

Haapajärvi-Säärystenjärvi

Linnusto.

Haapajärvi

 

FI0403001

Kirkkojärvi

Linnusto. Osin päällekkäinen SCI-alueen 'Hevoshaka, Tompuri, Salmenkylä, Saunaniemi' (FI0403002) kanssa.

Vehkajoki, alaosa

Husulanjoki

 

FI0406003

Pyhäjärvi

Linnusto. Täplälampikorento.

Pyhäjärvi

Puolakankoski-Verla

Sonnanjoki-Jukakoski

 

FI0408001

Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet

Luontotyypit. Harmaahylje. Linnusto.

Virolahden sisäsaaristo

Kotka-Hamina-Virolahti ulko

Pyhtää-Kotka ulko

Loviisa-Porvoo

Pitkäviiri

Kaunissaari

FI0408004

Salminlahti

Linnusto. Täplälampikorento. Alueeseen sisältyy SCI-alue 'Nummenjoen suu', FI0408011.

Salmilahti

 

 

FI0411002

Haapajärvi

Linnusto.

Haapajärvi

Rakkolanjoen yläosa

 

FI0413005

Someron lähteikkö ja suo

Edustava lähteikkö.

 

Somerharju

FI0415001

Siikalahti, Sammallampi, Rautalahti

Linnusto. Notkea- ja hentonäkinruoho. Täplälampikorento. Alueeseen sisältyy SCI-alue 'Siikalahti', FI0415007

Simpelejärvi, itäosa

Simpelejärvi, Lemmikonselkä - Sokkiiselkä

 

FI0416003

Koukkusaari

Edustava harjusaari.

Parlahti, Ängviken, Suursalmi

Pyhtää-Kotka ulko

Kotkan edustan sisäsaaristo

Koukkusaari

FI0416006

Heinlahti

Linnusto.

Siltakylänlahti, Koukkusaari

 

FI0419001

Pieni- ja Suuri-Rautjärvi

Linnustoarvot. Täplälampikorento. Alueeseen sisältyy SCI-alue 'Kanavalampi', FI0419005.

Pieni Rautjärvi (p)

Suuri Rautjärvi (p)

 

FI0420001

Kuolimo

Luontotyypit. Saimaan alueen nieriä.

Kuolimo

Partakoski-Siikakoski

Lepänkannonlahti

Selkäkangas

Paimensaari

FI0420005

Järvitaipale

Edustavia karuja kirkasvetisiä järviä.

Matala-Sarkanen

Tuohikotti

Kuoppakangas

Kaurioharju-Havonkangas

Viisari/Salajärvenkangas

FI0422001

Ilkonselkä

Saimaannorppa.

Suur-Saimaa, Eteläinen

Iso Vitsai

FI0424001

Repovesi

Luontotyypit, erityisesti karut kirkasvetiset järvet.

Suuri Varpasenjärvi

Tervajärvi

Saarijärvi

Matalajärvi

Tihvetjärvi

Repovesi

Tervajärven reitti

 

FI0424011

Lappalanjärven lahdet ja Kytölänlampi

Hentonäkinruoho ja täplälampikorento.

Lappalanjärvi

 

FI0425005

Pappilansaari-Lupinlahti

Laaja matala lahti. Täplälampikorento. Linnusto. Alueeseen sisältyy SPA-alue 'Lupinlahti', FI0425001.

Lupinlahti

Ristiniemi

Vasteeninkangas

FI0425007

Sikovuori

Kirjojokikorento ja eteläntytönkorento.

Sahaoja

 

FI0426001

Kirkon-Vilkkiläntura

Linnusto. Täplälampikorento. Alueeseen sisältyy SCI-alue 'Vilkkilä', FI0426004.

Virolahti

Härmänkangas

FI0500012

Kuijärvi - Sonnanen

Edustava karu kirkasvetinen järvi.

 

Isoharju

Kelesharju

FI0500024

Saimaa Lietvesi

Saimaannorppa. VPD-seurantakohde.

Suur-Saimaa, Pohjoinen

Hietasaari

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

Edustava karu kirkasvetinen järvi.

Pyhäjärvi

Niukkala

Voilahdensärkät

Nivanranta

Sarvisalo

Kilesmäki

FI0400001

Länsileton alue

Luontotyypit.

Pyhtää-Kotka ulko

 

FI0400002

Luodematalat

Luontotyypit.

Pyhtää-Kotka ulko

 

FI0406002

Sokerimäen letto

Luontotyypit.

 

Virtasenharju

FI0406009

Seppälänkoski

Luontotyypit. Kirjojokikorento.

Sonnanjoki-Jukakoski

 

FI0409001

Savonsuon tervalepikot

Luontotyypit.

Kymijoki pääuoma

 

FI0411003

Kaislanen

Linnusto.

Kaislasenjärvi

 

FI0414002

Tyllinjärvi

Linnusto. Osin päällekkäinen SCI-alueen  ’Leukaniemi-Tyllinjärvi' (FI0414008) kanssa.

Tyllinjärvi

Vaalimaajoki, keskiosa

 

FI0414004

Tuorusjärvi

Linnusto.

Tuorusjärvi

 

FI0414013

Virojoki

Luontotyypit. Kirjojokikorento.

Virojoki

 

FI0417004

Kivijärvi

Linnusto.

Kivijärvi (Rautjärvi)

Simpele

FI0418007

Myllyjoki

Luontotyypit. Kirjojokikorento.

Vehkajärvi (Ruokolahti)

Myllyjoki

 

FI0424002

Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankangas

Luontotyypit.

 

Selänpää

FI0424008

Hevosoja-Kääpälän letto

Luontotyypit.

 

Vekaranjärvi

FI0425002

Onkamaanjärvi-Haudansyvä

Linnusto.

Onkamaanjärvi

 

FI0427004

Salajärvi-Ryönänlahti

Linnusto.

Väkevänjärvi

 

 

Kartta Kaakkois-Suomen Natura–VPD erityisalueista.

Kuva 8. Kaakkois-Suomen Natura –VPD erityisalueet.