1.8.7 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma kattaa koko pohjavesialueen suojelun. Suunnitelmassa käydään läpi pohjavesialueen hydrogeologiset ominaisuudet sekä pohjavesialueen riskitekijät ja laaditaan niiden perusteella toimenpidesuositukset pohjaveden suojelemiseksi. Toimenpidesuositukset koskevat sekä alueella olevaa nykyistä toimintaa, että mahdollista tulevaa toimintaa. Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, jonka toteuttamista edistämään voidaan perustaa kunnan ja ELY-keskuksen viranomaisista sekä vesihuoltolaitoksen ja pelastuslaitoksen edustajista koostuvia alueellisia seurantaryhmiä. Suojelusuunnitelma voidaan laatia mille tahansa pohjavesialueelle. Tavoitteena on, että suunnitelma laadittaisiin ainakin kaikille niille pohjavesialueille, joihin kohdistuu pohjaveden tilaan merkittävästi vaikuttavaa toimintaa tai joissa vesienhoidon ympäristötavoitteet sitä edellyttävät (ts. riskialueet).

Kaakkois-Suomessa suojelusuunnitelmat kattavat noin 71 % vedenhankintaa varten tärkeistä pohjavesialueista. Suojelusuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen on erityisesti panostettu vesienhoidon ensimmäisellä ja toisella suunnittelukaudella. Suojelusuunnitelmia on laadittu kaikkien Kaakkois-Suomen kuntien alueilla lukuun ottamatta Lemiä, jolla suojelusuunnitelmat ovat parhaillaan laadittavana (arvioitu valmistuvan vuonna 2021).  Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat 76 % Kaakkois-Suomen vesienhoidossa nimetyistä riskialueista. Pohjavesialueiden riskejä on arvioitu myös osana vesienhoidon järjestämistä.