5.2 Vesienhoidon yhteistyöryhmä

Laajapohjaisella alueellisella yhteistyöryhmällä on keskeinen rooli vesienhoidon yhteistyössä. Yhteistyöryhmien ensimmäinen toimikausi päättyi 21.12.2009 ja toinen 21.12.2015. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on nimennyt toimialueelleen 23.6.2016 uuden yhteistyöryhmän vuosille 2016-2018, ja maakuntauudistuksen aikataulun viivästyttyä jatkanut 4.1.2019 toimikautta vuoden 2020 loppuun. Yhteistyöryhmän tehtäväkenttää ovat olleet mm. vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 2010-2015 toimeenpanoon sekä niiden tarkistamiseen kaudelle 2022-2027 liittyvät asiat (taulukko 3).

Hoitokaudelle 2016-2018 yhteistyöryhmään nimettiin yhteensä 54 jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat kaikkiaan 41 tahoa. Yhteistyöryhmää on täydennetty ja päivitetty tarpeen mukaan. Puolustusvoimien edustaja nimettiin työryhmään vuonna 2019. Tammikuussa 2021 nimettiin uusi yhteistyöryhmä vuosiksi 2021-2023. Ryhmässä on kaikkiaan 58 jäsentä ja varajäsentä (liite 1). Yhteistyöryhmän kokoukset ja käsitellyt aiheet on esitetty taulukossa 3. Työryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot on tallennettu Pohjois-Karjalan vesienhoidon verkkosivuille (www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala > Osallistuminen vesienhoitoon).

Taulukko 3. Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukset Pohjois-Karjalassa hoitokaudella 2016-2021.

 

Kokouspäivämäärä

Osallistujia

Kokouksessa käsiteltyjä aiheita

I

24.8.2016

24

Yhteistyöryhmän tehtävät vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa

Vesienhoidon suunnittelun sekä Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja Pohjois-Karjalan toimenpideohjelman 2016-2021 esittely

Pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelman toteutustilanne Pohjois-Karjalassa

II

5.4.2017

19

Vesienhoitosuunnitelman vaikutus lupaprosessiin ja päätöksiin

Toimenpideohjelman toteutustilanne

Vesienhoitosuunnitelman tarkistamisen käynnistäminen kaudelle 2022-2027

Vesienhoitotehtävät maakuntauudistuksessa

III

30.8.2017

24

Vesienhoidon keskeiset kysymykset suunnittelukaudella 2022–2027

Toimenpideohjelman toteutustilanne

Vesistökunnostusverkoston esittely

IV

14.2.2018

21

Käynnissä olevat vesienhoidon kuulemiset 

Toimenpideohjelman 2016-2021 toteutustilanne

Pohjavesialueiden luokittelun tarkistus Pohjois-Karjalassa

Jaamankankaan pohjavesialueen rakenneselvitykset -yhteistyöhankkeen esittely

V

22.8.2018

17

Vesienhoidon kuulemisessa 8.1.-9.7.2018 saatu palaute

Väliraportointi vuosien 2016-2018 vesienhoitotoimien toteutumasta

Pohjavesialueiden luokittelun tilannekatsaus

Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen

VI

20.2.2019

21

Vesienhoidon ajankohtaiset tehtävät vuonna 2020

Toimenpideohjelman toteutustilanne ja väliarvio vuosien 2016-2018 toteutumasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2021 esittely

VII

22.8.2019

17

Pinta- ja pohjavesien tila Pohjois-Karjalassa, luokituksen 2019 esittely

Komission palaute vuosien 2016-2021 vesienhoitosuunnitelmista

Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2021 ajankohtaiskatsaus

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun käynnistäminen

VIII

20.2.2020

21

Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tarkistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027

Pohjavesialueiden uudelleen luokittelun tulokset Pohjois-Karjalassa

Vesiensuojelun tehostamisohjelman ajankohtaiskatsaus sekä vesistökunnostustoimijoiden verkostohankkeen (KAIPO) esittely

IX

28.5.2020

23

Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmistelun tilanne

KAIPO-verkostohankkeen tilannekatsaus

X

18.9.2020

19

Vuoksen vesienhoitosuunnitelmaluonnoksen käsittely

Pohjois-Karjalan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmaluonnoksen käsittely

XI

3.3.2021

34

Vesienhoidon suunnitteluprosessin ja yhteistyöryhmän tehtävien esittely vuosiksi 2021-2023 nimetylle yhteistyöryhmälle.

Kokouksen lopuksi verkostoitumiswebinaari, jossa teemana kunnostushankkeet ja verkostoituminen

XII

1.6.2021

33

Kuulemispalautteen käsittely ja huomiointi vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tarkistuksessa vuoteen 2027.

Esittely Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelutilanteesta

XIII

30.9.2021

22

Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja Pohjois-Karjalan toimenpideohjelman 2022-2027 käsittely, tilannekatsaus, pintavedet ja pohjavedet.

Info Veden Vuoro –ohjelman syksyn rahoitushausta.