11.2.2 Suojelualueet ja niihin liittyvät pohjavesialueet

 

Vesienhoidossa kiinnitetään erityistä huomiota alueisiin, joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tiettyjen elinympäristöjen tai lajien suojelun kannalta tärkeää. Nämä Natura 2000-alueet on sisällytetty vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelualueiden rekisteriin. Ehdotus rekisteriin sisällytettävistä kohteista on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa (Leikola ym. 2006).  Rekisteriin on valittu luonto- ja lintudirektiivin mukaisia alueita, ja niitä täydennetty vuonna 2014. Kohteet on kuvattu luvussa 6.7.2. Luontodirektiivin osalta pääkriteerinä on käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lintudirektiivin osalta alueiden valinnan pääkriteerinä on ollut vesistä riippuvaisten sekä muuton aikana vesielinympäristöä käyttävien lajien esiintyminen. Alueiden valinnassa on lisäksi huomioitu alueen merkitys kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura-alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, alueiden maantieteellinen kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin.

Pohjois-Karjalassa suojelualuerekisteriin sisällytettyjä kohteita sijoittuu kaikkiaan 39 pohjavesialueelle (taulukko 40). Kuitenkin ainoastaan Pyhäjärven luontokokonaisuudessa on selkeästi pohjavesivaikutukseen liittyvä arvoja. Neljällä Pohjois-Karjalan Natura-suojelualuerekisterin kohteista pohjavesivaikutuksen arvioidaan olevan merkittävä: Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus, Petkeljärvi-Putkelanharju, Kuorinka ja Puruvesi. Niihin liittyy kaikkiaan 26 pohjavesialuetta, joilla sijaitsee muun muassa luonnonsuojelullisesti arvokkaita lähteitä. Monet uhanalaiset eliölajit, kuten harsosammal ja huurresammal, ovat riippuvaisia pohjavesivaikutuksesta.

Taulukko 40.  Pohjois-Karjalassa sijaitsevat suojelualuerekisterikohteet ja niihin liittyvät pohjavesialueet. SAC on luontotyypin ja SPA lajin perusteella suojeltu kohde.

Natura-aluetunnus

Natura-alue

Suojelu-peruste

Suojelulliset

arvot

Pohjavesi-aluetunnus

Pohjavesialue

Kunta

FI0500035

Puruvesi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724811

Riihiniemi

Kitee

FI0500035

Puruvesi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724818

Kulleri

Kitee

FI0500035

Puruvesi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724821

Putelinmäet

Kitee

FI0500035

Puruvesi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724824

Karjalansärkkä

Kitee

FI0500035

Puruvesi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724825

Kannokkosuo

Kitee

FI0700001

Sysmäjärvi

SPA

Linnusto

0730901

Saari-Oskamo

Outokumpu

FI0700004

Värtsilän laakson luontokokonaisuus

SAC

Sisältyy SPA-alueeseen

0794301

Patsola

Tohmajärvi

FI0700005

Joki - Hautalampi

SPA

Linnusto

0770709

Turpeelanniemi

Rääkkylä

FI0700018

Oriveden – Pyhä-

selän saaristot

SAC

Luontotyypit, saimaannorppa,

liito-orava

0742615

Tikansaaret

Liperi

FI0700018

Oriveden – Pyhä-

selän saaristot

SAC

Luontotyypit, saimaannorppa,

liito-orava

0770712

Vuoniemi-

Sintsi

Rääkkylä

FI0700025

Värtsilän laakso

SPA

Linnusto

0794301

Patsola

Tohmajärvi 

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146001

Putkela

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146003

Tervaruukki

Ilomantsi

Natura-aluetunnus

Natura-alue

Suojelu-peruste

Suojelulliset arvot

Pohjavesi-aluetunnus

Pohjavesialue

Kunta

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146006

Myllylamminsärkkä

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146008

Issonjärvi

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146009

Hevonharju

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146010

Petkeljärvi

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146011

Oinaslampi

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146012

Mekrijärvi

Ilomantsi

FI0700044

Petkeljärvi –

Putkelanharju

SAC

Luontotyypit, havuhuppukuoriainen

07146036

Littilampi

Ilomantsi

FI0700045

Ruunaa

SPA/SAC

Luontotyypit, eläinlajit, linnusto

0742214

Särkkäjoki

Lieksa

FI0700089

Kuorinka

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0742627

Heinävaara

Liperi

FI0700090

Särkijärvi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0784807

Onkamo-

Pahkamäki

Tohmajärvi

FI0700090

Särkijärvi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0784809

Tikkala-

Teerivaara

Tohmajärvi

FI0700090

Särkijärvi

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0784851

Kostamon-

särkkä

Tohmajärvi

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724806

Saramäki-

Kampura

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724815

Kivisärkkä

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724816

Rokkamäki

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724853

Sarvisalo

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0724854

Kiiesmäki

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0726001

Variskangas

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0726006

Suvannon-

kangas

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0726007

Siansärkkä

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0726011

Hongikon-Välikangas

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0726012

Ukotii-Papin-niemenkangas

Kitee

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

SAC

Karu kirkasvetinen järvi

0726013

Kajoo

Kitee

FI0700147

Kangasvaaran-Kenraalinkylänlammet

SAC

Luontotyypit, rupimanteri, isolampisukeltaja

0725155

Lanttokangas

Joensuu

FI0700147

Kangasvaaran-Kenraalinkylänlammet

SAC

Luontotyypit, rupimanteri, isolampisukeltaja

0794303

Lökölammen-kangas

Tohmajärvi

FI0700147

Kangasvaaran-Kenraalinkylänlammet

SAC

Luontotyypit, rupimanteri, isolampisukeltaja

0794352

Tuomilammen-

kangas

Tohmajärvi