6.6.2 Hydrologisen muuttuneisuuden arviointi

Vesistöjen hydrologisen muuttuneisuuden arvioinnissa kullekin arvioinnissa tarkasteltavalle tekijälle annetaan muutoksen suuruuden mukaan pistearvo väliltä 0-4 (0 = ei lainkaan vaikutusta, 4 = erittäin suuri vaikutus). Kokonaisarvio hydrologis-morfologisesta muuttuneisuudesta saadaan, kun lasketaan eri osatekijöiden muutospisteet yhteen (taulukko 10).

Järvissä hydrologis-morfologisen muuttuneisuuden arvioinnissa käytetään seuraavia tekijöitä:

  • Keskimääräinen talvialenema (m) tai keskimääräisen talvialeneman suhde keskisyvyyteen (%) tai  järven vesipinta-alan muutos (%)
  • Vedenpinnan pysyvä lasku tai nosto (m)
  • Muutetun /rakennetun rantaviivan osuus järven rantaviivan kokonaispituudesta (%)
  • Siltojen ja penkereiden vaikutus
  • Vaellusesteet

Jokien hydrologis-morfologisten muutosten arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • Patojen ja muiden rakenteiden aiheuttamat nousuesteet (% yläpuolisesta pääuomasta)
  • Allastuminen eli rakennettu putouskorkeus (%)
  • Rakennettu osuus (perkaukset, pengerrykset, uudet uomat, kuivat uomat ja uoman oikaisut) rantaviivan tai uoman pituudesta (%)
  • Virtaaman vuorokausivaihtelun suuruus suhteessa keskivirtaamaan ((HQviikko-NQviikko)/MQ) normaalissa vesitilanteessa)
  • Muutos kevään suurimmassa virtaamassa luonnonmukaiseksi palautettuun tai luonnonmukaiseen virtaamaan verrattuna (%) tai kriittisten alivirtaamatilanteiden yleisyys (%)

Tarkemmat tiedot hydrologisen muuttuneisuuden arvioimisesta löytyvät vesienhoidon suunnittelun opasaineistoista (https://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).

Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty Pohjois-Karjalan niiden yli 5 km² suuruisten järvien ja valuma-alueeltaan yli 200 km² jokien hydrologismorfologinen pisteytys, joiden hydrologis-morfologinen tila on hyvää huonompi.

Taulukko 10. Hydrologis-morfologisten muutospisteiden perusteella tehtävä tila-arviointi.

Muuttuneisuusluokka

Hydrologis-morfologisen tilan muutoksen suuruus

Muutospisteet

Erinomainen *

Erittäin vähäinen

0–2

Hyvä

Vähäinen

3–5

Tyydyttävä

Melko suuri

6–7

Välttävä

Suuri

8–9

Huono

Erittäin suuri

10–

* Erinomaisessa tilassa yhdenkään tekijän muutospiste ei saa olla yhtä (1) suurempi

 

Taulukko 11. Pohjois-Karjalan yli 5 km2:n kokoiset järvet, joiden hydro-morfologinen tila (Hymo-tila) on hyvää huonompi. (Lähde: Hertta, Vesimuodostumat-tietojärjestelmä, heinäkuu 2021).

 

Järvi

 

Kunta

Järven

pinta-ala

ha

Vaikutuspisteet

Hymotila

Hydro-

logiset

Morfo-

logiset

Esteettömyys

Yhteensä

Melakko-Loitimo

Joensuu

1 472

6

1

4

11

Huono

Tohmajärvi

Tohmajärvi

1 032

2

3

2

7

Tyydyttävä

Sysmäjärvi

Outokumpu

664

4

1

2

7

Tyydyttävä

Pankajärvi

Lieksa

2 425

3

2

3

8

Välttävä

Palojärvi

Joensuu

829

7

8

4

19

Huono

Heinäselkä

Ilomantsi

560

7

8

4

19

Huono

Koitere

Ilomantsi

16 492

4

1

3

8

Välttävä

Kuorinka

Liperi

1 300

0

4

2

6

Tyydyttävä

Lapinpesä

Heinävesi

150

5

4

4

13

Huono

Iso Vihtari

Heinävesi

651

0

1

4

5

Tyydyttävä

Petruma

Heinävesi

1 104

0

0

3

3

Tyydyttävä

 

Taulukko 12. Pohjois-Karjalan valuma-alueeltaan yli 200 km2:n kokoiset joet, joiden hydro-morfologinen tila (Hymo-tila) on hyvää huonompi. (Lähde: Hertta, Vesimuodostumat-tietojärjestelmä, syyskuu 2020).

Joki

Kunta

Valuma-alueen

pinta-ala

km2

Vaikutuspisteet

Hymotila

Hydro-

logiset

Morfo-

logiset

Esteettö-myys

Yhteensä

Jänisjoki, alajuoksu

Tohmajärvi, Joensuu

1 988

2

5

4

11

Huono

Tohmajoki

Tohmajärvi

242

2

7

1

10

Huono

Pielisjoki

Kontiolahti, Joensuu

21 628

0

7

3

10

Välttävä

Lieksanjoki, alajuoksu

Lieksa

8 277

3

6

3

12

Huono

Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki

Valtimo, Nurmes

1 044

3

8

2

13

Huono

Koitajoki, alajuoksu

Ilomantsi

6 317

2

4

2

8

Tyydyttävä

Höytiäisen kanava

Kontiolahti

1 491

5

6

1

12

Huono

Saramojoki

Nurmes

894

1

3

2

6

Tyydyttävä

Luhtapohjanjoki

Joensuu

6 502

6

2

0

8

Välttävä

Puhoksen kanava

Kitee

1 019

2

8

3

13

Huono

Ala-Koitajoki

Joensuu, Ilomantsi

67

4

2

4

10

Huono

Nivanjoki-Lotokanjoki

Joensuu

281

2

4

0

6

Tyydyttävä

Heinäveden reitti

Heinävesi

2 073

0

4

4

8

Välttävä