11.2 Pohjavesiin liittyvät erityisalueet

Paikoitellen vesien tilaan kohdistuu vesienhoidossa suojelun tai vaativan käytön vuoksi tavanomaista tarkempia ympäristötavoitteita. Näitä vesiä tai alueita kutsutaan erityisiksi alueiksi, joita ovat vesienhoitoasetuksen 4 § mukaan seuraavat:

  • Alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin
  • Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta
  • Euroopan yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue.

Seuraavassa käsitellään näitä erityisalueita pohjavesien kannalta. Erityisalueisiin liittyvät ympäristötavoitteet ovat yhtenevät vesienhoidon tilatavoitteiden kanssa. Pintavesien kannalta asiaa on käsitelty kohdassa 6.7, jossa on myös kuvaukset vesienhoidon erityisalueiksi esitetyistä Natura 2000-verkoston kohteista Pohjois-Karjalassa.