6.8 Vesien tilaan vaikuttavat uudet merkittävät hankkeet

Osana vesienhoidon suunnittelua on tarkasteltu myös uusia merkittäviä hankkeita, joilla voi olla vaikutusta vesienhoitoalueen pinta- ja pohjavesiin. Tarkastelu on kohdistettu hankkeisiin, jotka joko

  • muuttavat vesimuodostumaa fyysisesti niin, ettei pintaveden hyvää ekologista tilaa tai pohjaveden hyvää tilaa voida saavuttaa tai
  • heikentävät pintaveden ekologisen tilan erinomaisesta hyvään.

Vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa on vesimuodostumia muuttavia, uusia merkittäviä hankkeita koskeva erityissäännös (23 §). Sen perusteella hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta voidaan poiketa pinta- tai pohjavesimuodostuman rakenteellista tai hydrologista tilaa muuttavan uuden merkittävän hankkeen vuoksi. Poikkeamisen edellytykset ovat:

  • hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta; ja
  • haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin; ja
  • tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.

Myös pintavesimuodostuman erinomaisen tilan säilyttämistavoitteesta on mahdollista poiketa, kun kyse on fyysisiä muutoksia tai pilaantumista aiheuttavasta hankkeesta. Tilan heikkenemistä erinomaisesta hyvään ei pidetä ympäristötavoitteiden vastaisena, jos sen aiheuttaa uusi merkittävä, kestävän kehityksen mukainen hanke ja jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Kestävän kehityksen mukaisella hankkeella tarkoitetaan hanketta, jonka vaikutukset ovat positiivisia ottaen huomioon sekä ympäristövaikutukset kokonaisuutena että taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Pintavesien kemiallisen tilan tavoitteista ei ole mahdollista poiketa. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitettävä selvitys edellä mainittujen edellytysten toteutumisesta sekä selvitys hankkeen aiheuttamista muutoksista vesimuodostumassa ja sen tilassa.

Hoitokauden 2016-2021 suunnitelmaan tarkasteltiin sellaiset pinta- tai pohjavesiin vaikuttavat uudet hankkeet, joista oli laadittu YVA-lain mukainen arviointiselostus tai arviointimenettely oli alkanut vuoden 2013 loppuun mennessä, mutta joilla ei vielä ollut lainvoimaista ympäristö- tai vesilupaa. Pohjois-Karjalassa tällaisia hankkeita oli vireillä mm. turvetuotantoon ja kaivostoimintaan liittyen. Arvioinnin perusteella hankkeiden ei arvioitu aiheuttavan sellaisia vesimuodostumien fyysisiä muutoksia, että hyvän tilan saavuttaminen vaarantuisi tai niiden ei todettu heikentävän vesimuodostuman ekologista tilaa erinomaisesta hyvään.  Tarkastelussa oli myös hanke valtatie 9:n parantamiseksi Tohmajärvellä (Onkamo-Niirala), mahdolliset vaikutukset eri tielinjausvaihtoehtojen välillä. Hankkeen toteutus on avoinna.  Mahdollisia uusia vesistöihin vaikuttavia hankkeita hoitokaudella 2022-2027 ovat FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanke Outokummussa sekä Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajennushankkeet Polvijärvellä (taulukko 16).

Vesienhoitosuunnitelmaa valmisteltaessa tunnistettiin alustavasti Pohjois-Karjalasta seitsemän hanketta, joilla saattaisi olla toteutuessaan vaikutuksia vesien tilaan. Tarkastelun yhteydessä rajattiin pois hankkeet, joissa poikkeusta ei ole mahdollista soveltaa. Samoin rajattiin pois hankkeet, jotka eivät ole etenemässä toteutukseen. Ne tullaan tarkastelemaan tai raportoimaan seuraavassa vesienhoitosuunnitelmassa, mikäli ne etenevät ja tuolloin käytettävissä oleva tieto riittää poikkeamistarpeen arvioimiseen.

Hanke valtatie 9:n parantamiseksi Tohmajärvellä täytti poikkeamisen yleiset kriteerit ja otettiin yksityiskohtaisempaan tarkasteluun (Vuoksen vesienhoitosuunnitelma 2022-2027, liite 1). Hanke ei saatavilla olevien tietojen perusteella heikennä toteutuessaan vesimuodostumien tilaa, eikä tarkemmalle poikkeaman edellytysten arvioinnille ole tarvetta. Poikkeamisen edellytyksiä arvioidaan edelleen hankkeita koskevien tietojen tarkentuessa esimerkiksi lupakäsittelyn yhteydessä. Mahdolliset poikkeamat tullaan esittämään seuraavassa vesienhoitosuunnitelmassa.

Taulukko 16. Arvio mahdollisista uusista merkittävistä hankkeista Pohjois-Karjalassa. (Tilanne 2021).

Hankkeen nimi, tarkoitus ja suunnittelun vaihe

Kunta

Vaikutusalue (vesistö /vesimuodostumat)

Vaikutus ekologiseen ja/tai kemialliseen tilaan

Tarkastelu vesienhoitosuunnitelmassa

Vt 9 parantaminen välillä Onkamo-Niirala, YVA-selostus 2015

Tohmajärvi

Tohmajärven valuma-alue, tielinjausvaihtoehtojen läheiset alueet

Fyysinen muutos, vaikutukset mahdollisesti pienvesiin ja/tai pohjavesiin. Kriteerit täyttyvät. Tarkastellaan vesienhoitosuunnitelmassa.

FinnCobalt Oy, Hautalammen kaivos, rikastamo ja kemikaalitehdas;

YVA-ohjelma ja selostus 2021

Outokumpu

Ruutunjoki, Sysmäjärvi, Sysmänjoki

Ei tiedossa. Purkuvesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila hyvää huonompi, Sysmäjärvessä sekoittumisvyöhyke. Kriteerit eivät täyty, ei tarkastella vesienhoitosuunnitelmassa.

Elementis Minerals Oy, Horsman-ahon ja Pehmytkiven kaivosten laajennus; YVA-ohjelma 2021

Polvijärvi

Viinijärvi länsiosa

Ei tiedossa. Purkuvesistön ekologinen tila hyvää huonompi, kemiallinen tila hyvä.

Kriteerit eivät täyty, ei tarkastella vesienhoitosuunnitelmassa.

Elementis Minerals Oy, Karnukan kaivoksen laajennus; YVA-ohjelma 2021

Polvijärvi

Karnukkapuro, Kirkkojoki-Viinijoki, Viinijärvi länsiosa

Ei tiedossa. Ekologinen tila hyvää huonompi Kirkkojoki-Viinijoessa ja Viinijärven länsiosassa;

Karnukkapurossa hyvä (riskissä);

Kemiallinen tila hyvä, Karnukkapurossa sekoittumisvyöhyke.

Kriteerit eivät täyty, ei tarkastella vesienhoitosuunnitelmassa.