7.1.3 Hydrologis-morfologiset paineet

Hydrologis-morfologisten paineiden (rakenteellisten muutosten) merkittävyys on määritetty asiantuntija-arviona. Arvioinnissa käytettiin hydrologis-morfologisen muuttuneisuuden arviointiin tarkoitettuja kriteereitä ja niiden perusteella vesimuodostumille annettuja muuttuneisuuden pistemääriä (ks. kohta 6.6.2).   Arviointiperusteet ovat samat kuin aiemmin, mutta pienten virtavesien pisteytysten perusteita on tarkennettu (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Ekologisen tilan ja riskinarvioinnin tukena käytettiin aiempaa vahvemmin vesimuodostumien rakenteellista muuttuneisuutta.

Hydrologis-morfologiset muutokset ovat aina merkittäviä, jos vesimuodostuma on nimetty niiden perusteella voimakkaasti muutetuksi. Ne voivat olla merkittäviä myös silloin, kun vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi tai tila on vaarassa heikentyä ja hydrologis-morfologiset muutokset ovat vähäistä suurempia. Arvioinnissa tarkasteltiin eri osatekijöiden vaikutuksia yksinään sekä kokonaisvaikutusta muiden osatekijöiden taikka yhteisvaikutusta muiden paineiden kanssa. Hydrologis-morfologisia paineita tunnistettiin kaikkiaan 137 vesimuodostumassa (taulukko 17). Toimenpidetarpeita rakenteellisen muuttuneisuuden vähentämiseksi on kuvattu jäljempänä kohdassa 7.4.

Taulukkoon 17 on koottu yhteenveto merkittävien paineiden arvioinnin tuloksista (vesimuodostumien lukumäärä) suunnittelualueittain ja kuvaan 15 merkittävimmät painetyypit. Pistekuormitus-sarake sisältää sekä ravinnekuormituksen että haitalliset aineet, kuten raskasmetallipäästöt. Hajakuormitus (laskeuma) -sarakkeessa ovat vesimuodostumat, joissa kemiallista tilaa heikentävät pääosin luonnonolot tai kaukokulkeumasta peräisin oleva elohopean laskeuma. 

Taulukko 17. Merkittävät paineet vesimuodostumissa Pohjois-Karjalan suunnittelualueilla (muodostumien lukumäärä, Hertta/Vesimuodostumat, heinäkuu 2021)

Suunnittelu-alue

Piste-

kuormitus

Hajakuormitus,

pl. laskeuma

Sisäinen kuormitus tai muu

rehevöityminen

Hajakuormitus,

 laskeuma

Hydrologis-

morfologiset

paineet

Jänisjoki-Kiteenjoki

6

36

6

74

21

Koitajoen alue

5

16

3

103

17

Pielisen reitti

6

46

3

152

38

Pielisjoki-Pyhäselkä-Orivesi

8

57

18

62

28

Viinijärvi-Höytiäinen

13

33

7

46

23

Juojärven reitti

1

2

1

29

3

Nilsiän reitti

1

1

 

5

1

Puruvesi- Pihlajavesi

 

2

1

3

 

Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi

1

3

1

18

6

Kallavesi-Sorsavesi

 

 

 

6

 

Yhteensä, lukumäärä

41

196

40

498

137

 

Kuvassa on pylväskaavio, jossa esitetään vesistöjen tilaan vaikuttavat ihmisen toiminnasta aiheutuvat painetyypit ja niiden merkittävyys vesimuodostumissa. Maatalouden aiheuttama hajakuormitus on suurin painetekijä, merkittävä yksin tai yhdessä muiden paineiden kanssa yli 120 vesimuodostumassa Pohjois-Karjalassa.

Kuva 15. Merkittävimmät vesistöjen ekologiseen tilaan vaikuttavat painetyypit Pohjois-Karjalan vesimuodostumissa (vesimuodostumien lukumäärä painetyypeittäin).