11.4.4 Riski- ja selvityskohteista poistetut pohjavesialueet

 

Taivaanpankko (luokka 1), Juuka

  • Kokonaispinta-ala: 2,2 km2
  • Muodostumisalueen pinta-ala: 1,53 km2
  • Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä: 850 m3/vrk

Taivaanpankon pohjavesialueella luode-kaakko-suuntainen pitkittäisharjujakso kääntyy lähes pohjois-etelä-suuntaiseksi. Harjuselänteen aines on vettä hyvin läpäisevää hiekkaa, myös karkeampia soralajitteita sisältäviä välikerroksia on havaittavissa. Pääselänne jatkuu kapeana ja katkonaisena luoteeseen. Lievealueet ovat hienompaa silttiainesta ja soistuneet. Alueen lammista Valkealampi on pohjavesilampi. Päävirtaussuunta on muodostuman suuntainen, etelästä pohjoiseen. Alueella soranotto on ollut runsasta ja paikoin soraa ja hiekkaa on otettu pohjavedenpinnan alapuoleltakin, mikä lisää olennaisesti pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Alueella on vedenottamo, josta otetaan vettä noin 40 m3/vrk. Ottamolla on lupa pumpata vettä 850 m3/vrk. Pumppausmääriä ja vedenkorkeustietoja valvotaan tarkkailusuunnitelman mukaan. Pohjavesialueella sijaitsevilla maaperän tilan tietojärjestelmän kohteilla ei ole todettu puhdistustarvetta, joten aluetta ei ole tarpeen pitää enää selvityskohteena. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty 2011. Pohjavesialueen tila säilyy hyvänä toimittaessa suojelusuunnitelman mukaisesti.

 

Jokikylä (poistettu pohjavesialue), Nurmes

  • Kokonaispinta-ala: 0,83 km2
  • Muodostumisalueen pinta-ala: 0,24 km2
  • Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä: <100 m3/vrk

Muodostuma on osa Nurmeksesta Valtimolle jatkuvaa harjujaksoa. Harju on melko kapea Jokikylän kohdalla. Aines on hiekkaa ja soraa. Lievealueilla aines on hienoa hiekkaa ja karkeaa silttiä.

Pohjavesialueella ei ole käytössä olevaa vedenottamoa. Kyseessä on kapea, peltojen reunustama harju. Reunojen peltoalueilla pohjamaalaji on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan savea, hiesua, hienoa hietaa ja karkeaa hietaa. Alueen lounaispuolen peltoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintoputkissa on havaittu näytteenoton yhteydessä pumpatun pohjaveden sisältävän runsaasti hienoainesta. Pohjaveden nitraattitypen pitoisuudet ovat olleet havaintoputkissa koholla. Pohjavesialue on pinta-alaltaan pieni ja sillä muodostuvan pohjaveden määrä on vähäinen. Alueella ei ole merkitystä yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta, joten alue on poistettu luokittelusta marraskuussa 2019.