12.2.7 Turpeen otto

Tärkeillä tai vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla sijaitsevilla turpeen ottoalueilla tulee ympäristönsuojelulain (257/2014) mukaan olla ympäristölupa toiminnan aiheuttaessa riskin pohjavedelle. Ympäristöluvissa annetaan määräykset pohjaveden pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi. Turpeen ottoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteiden kunnossapito järjestetään niin, ettei suovesiä suotaudu pohjaveteen eikä siitä aiheudu haitallista pohjavedenpinnan alenemista. Ensisijaisesti uudet turvetuotantoalueet tulee ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjois-Karjalassa ei ole turvetuotantoa pohjavesialueilla.

Pohjaveden tarkkailua tulee tehdä, jos tuotantoalue sijaitsee veden hankintaan soveltuvan pohjavesialueen läheisyydessä siten, että hanke voi aiheuttaa jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutumista, vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuden huonontumista taikka haja-asutuksen talousveden saannin vaikeutumista.

Pohjavesitarkkailuun kuuluu vedenkorkeuden mittaaminen ja lisäksi vedenlaadun tarkkailu, jos on mahdollista, että turvetuotanto voi vaikuttaa veden laatuun. Tämä tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun veden virtaus tapahtuu tuotantoalueelta pohjavesiesiintymään päin tai harjun läheisyydessä kaivetaan ojia kivennäismaahan ulottuvana, jolloin humuksen lisääntyminen osoittaa suovesien vaikutusta. Pohjaveden tarkkailu voi olla tarpeen myös silloin, jos tuotantoalueen kuivatusvesiä johdetaan esimerkiksi ojaan tai jokeen, joka sijaitsee pohjavesialueella ja jonka vedellä voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun. Pohjaveden laatu voi muuttua myös pohjavedenkorkeuden muutoksen vaikutuksesta (Turvetuotannon tarkkailuohje, Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2017). Pohjois-Karjalassa mm. Kirkkosuon ja Valkeasuon turvetuotantoalueiden tarkkailuun sisältyy pohjavedenkorkeuden seurantaa läheisillä pohjavesialueilla. 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella hoitokaudella ei esitetty turvetuotantoa koskevia pohjavesien toimenpiteitä.

Esitykset toimenpiteiksi kaudelle 2022–2027

Toimenpideohjelmassa ei ole esitetty turvetuotantoa koskevia pohjavesien toimenpiteitä vesienhoitokaudelle 2022–2027.