7.1 Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen

Tilaa heikentävien tekijöiden (paineiden) tunnistaminen liittyy ihmistoiminnan vaikutusten arviointiin ja on osa vesipuitedirektiivin artikla 5:n mukaista tarkastelua.  Vuosina 2014-2015 tehdyt arviot tarkistettiin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).  Ohjeessa on täsmennetty erityisesti ravinnekuormituksen merkittävyyden arviointimenettelyä.

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin kaikkien vesimuodostumien tilaa heikentävät tekijät (paineet). Tietoja hyödynnettiin mm. ekologisen tilan arvioinnissa. Seuraavassa vaiheessa merkittävät tilaa heikentävät tekijät arvioitiin niissä pintavesimuodostumissa, joissa

  • tunnistettiin edellisellä kaudella merkittävä tilaa heikentävä tekijä
  • ekologinen tila-arvio on enintään tyydyttävä
  • kemiallinen tila-arvio on huono
  • ekologinen tai kemiallinen tila on vaarassa heikentyä

Kustakin vesimuodostumasta tunnistettiin yksi tai useampia paineita, jotka yksin tai yhdessä aiheuttavat vesimuodostuman hyvää huonomman tilan tai riskin tilan heikkenemiselle. Vesimuodostumat, joissa paineet muodostavat riskin tilan heikkenemiselle, on esitetty liitteessä 3. Paineiden vähentämiseksi on esitetty toimenpiteitä, jotka on koottu toimenpideohjelman lukuihin 8-9.

Painetyypit (tilaa heikentävät tekijät) on määritelty EU:n tasolla. Niitä ovat esimerkiksi yhdyskuntien jätevedet, maatalouden hajakuormitus, vesivoimaan liittyvät padot ja muut esteet. Arvioinnissa on tunnistettu vesimuodostumittain painetyypit ja vaikutuksen luonne ja kaikille tarkastelluille vesimuodostumille vähintään yksi merkittävä painetyyppi. Myös voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesimuodostumien tilaa heikentävät tekijät arvioitiin. Painetyypin lisäksi määriteltiin yksi tai useampi vaikutustyyppi, joka ilmentää ekologisen ja/tai kemiallisen tilan heikentymisen luonnetta, esimerkiksi ravinnekuormitus, orgaaninen kuormitus, kemiallinen kuormitus taikka hydrologisten tai morfologisten muutosten vuoksi muuttuneet habitaatit.