6.7 Erityiset alueet pintavesissä

Vesienhoitosuunnitelmaa varten on koottu tiedot Pohjois-Karjalan erityisistä alueista (Asetus vesienhoidon järjestämisestä, 4 §), joita ovat:

  • alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta
  • yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue

Vuoteen 2021 ulottuvalle toiselle vesienhoitokaudelle kohteet tarkistettiin, ja niitä täydennettiin jonkin verran, mm. lintuvesien ja kalavesien osalta. Kolmannelle hoitokaudelle muutoksia kohteisiin ei ole tehty, mutta tiedot on tarkistettu. Pohjavesistä riippuvaisia erityisiä alueita tarkastellaan kohdassa 11.2.