7.2.2 Kemiallisen tilan tavoitteet

Pintavesien kemiallinen tila on hyvää huonompi kaikissa vesimuodostumissa bromattujen difenyylieettereiden (PBDE) ympäristönlaatunormia korkeampien pitoisuuksien vuoksi. Lähes 500 vesimuodostumassa huono kemiallinen tila johtuu laatunormia suuremmista elohopeapitoisuuksista kalassa ja 11 muodostumassa raskasmetalleista (Ni, Cd, taulukko 17). Hyvän kemiallisen tilan tavoite ei ole näiltä osin toteutunut, ja tavoitteen myöhentämiseen on tarve.

Elohopeaa kulkeutuu Pohjois-Karjalan alueelle kaukokulkeumana, johon vaikuttaminen vesienhoitoalue-kohtaisilla toimenpiteillä on vaikeaa. Kalojen elohopeapitoisuuden kehitys on ollut laajalti laskeva. Pohjois-Karjalasta tuloksia on käytettävissä kuitenkin vielä melko vähän. Valuma-alueen suovaltainen maaperä vaikuttaa elohopean kohonneisiin pitoisuuksiin. PBDE hajoaa hitaasti luonnossa eikä keinoja tai toimenpiteitä yhdisteen poistamiseksi vesistöistä ole.

Kaivosalueilla vesistöissä on paikoin todettu ympäristönlaatunormin ylittäviä nikkelipitoisuuksia. Outokummun-Polvijärven alueella purkuvesistöihin on määritelty sekoittumisvyöhykkeet, joilla nikkelin ympäristönlaatunormi saa ylittyä. Raskasmetallien päästöjen vaikutusten seuranta jatkuu laitosten velvoitetarkkailujen mukaisesti, ja käynnissä olevien toimien lisäksi mahdollisesti tarvittavat päästöjen vähentämistoimet määritellään ympäristöluvissa. Tällöin tarkastellaan myös sekoittumisvyöhykkeet. Muiden haitallisten aineiden esiintymistä selvitetään kartoituksilla. Kolmannella hoitokaudella pyritään hyvän kemiallisen tilan saavuttamiseen viimeistään vuonna 2027.