9.1.1 Toimenpideyhdistelmän valintaprosessi

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa tavoitteena on löytää mahdollisimman kustannustehokas toimenpidekokonaisuus, jolla ympäristötavoitteet saavutetaan. Lähtökohtana suunnittelussa on verrata nykyistä tilannetta, jossa toimenpiteitä ei suunnitella lisää siihen, että vesien tilan parantamiseksi tarvittavat suunnitellut toimenpiteet toteutetaan (kuva 18). Toteuttamisen vaikutuksia katsotaan pitkällä aikavälillä, eli huomioon otetaan myös luonnonolosuhteista johtuva tavoitteiden saavuttamisen hitaus.

Toisella vesienhoitohoitokaudella (2016-2021) toimenpidevaihtoehdoksi valittiin toimenpiteiden yhdistelmä H2, “Yhteistyöllä kohti vesien tilaa” (Mononen ym. 2016). Pohjana toimenpiteiden suunnittelulle kolmannelle hoitokaudelle oli arvio toisen kauden toimenpiteiden toteutumisesta, vesien tilasta ja niihin kohdistuvista ihmistoiminnasta aiheutuvista paineista ja vaikutuksista. Toteutumistilannetta on kattavasti arvioitu vuonna 2018, ja arvio toteutumasta vuoteen 2021 eri sektoreilla on esitetty luvussa 8.

 

Kaaviokuva vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluprosessista: ensin arvioidaan painetyypeittäin toimenpiteiden riittävyys, sitten tunnistetaan toimenpiteiden lisätarve, muodostetaan ehdotus toimenpiteistä  ja lopuksi arvioidaan ympäristötavoitteiden saavuttaminen viimeistään 2027. Jos ei, tarkastellaan mahdollisuudet soveltaa poikkeamia tavoitteen saavuttamisessa ja asetetaan poikkeamat.

Kuva 18. Kaaviokuva vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluprosessista.