6.5 Vesistöjen kuormitus ja muu tilaan vaikuttava toiminta

Pohjois-Karjalan vesistöihin joutuu päästöjä pistemäisenä kuormituksena yhdyskunnista, teollisuuslaitoksista ja turvetuotannosta sekä hajapäästöinä pelloilta, metsistä ja haja-asutusalueiden kiinteistöistä. Vesistöjen kannalta kuormittavimpia ovat rehevöittävät ravinteet, fosfori ja typpi, veden happivaroja kuluttavat orgaaniset aineet, liettymistä aiheuttava kiintoaine sekä vesieliöstölle haitalliset yhdisteet, kuten raskasmetallit. Monet maakunnan vesistöt ovat muuttuneet myös rakenteellisesti esimerkiksi voimalaitosrakentamisen, säännöstelyn tai perkaamisen seurauksena. Toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 on tarkistettu ja päivitetty hoitokauden 2016-2021 tiedot kolmannelle suunnittelukaudelle laadittujen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).