14.1.2 Pohjavedet

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella on 341 pohjavesialuetta, jotka on seurannan osalta ryhmitelty kahteen ryhmään: Salpausselät ja Sisä-Suomi. Riskialueita on viisi, joista kolme on arvioitu huonoon kemialliseen tilaan. Huono tila johtuu torjunta-aineista, ravinteista ja nikkelistä. Selvityskohteiksi on määritelty 12 pohjavesialuetta, joilla on huomattavasti ihmistoimintaa, mutta joiden pohjaveden laadusta ei vielä ole riittävästi tietoa tilan arvioimiseksi.