7.2.1 Yleiset tilatavoitteet ja arvio ekologisen tilan toteutumisesta vuoteen 2021

Vesienhoitolain yleisenä tavoitteena on, että pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä. Tavoitteena on myös, että tila ei nykyisestä heikkene. Näin ollen myös tilaltaan erinomaisiksi ja hyviksi luokitelluissa vesimuodostumissa on tarpeen arvioida, miten niiden tilan säilyminen voidaan turvata.

Vesienhoidon ympäristötavoitteen saavuttamisen määräaikaa on voitu tietyin ehdoin pidentää 6 tai 12 vuodella vuodesta 2015. Pidentämistarve voidaan todeta vasta toimenpiteiden suunnittelun ja toimenpide-esitysten tarkastelun jälkeen, ja sille esitetään selkeät perusteet. Vesimuodostumalle voidaan tietyin ehdoin asettaa myös tavanomaista lievemmät ympäristötavoitteet, mutta niitä ei ole edellisillä suunnittelukausilla Suomessa sovellettu. Ympäristötavoitteista voidaan lisäksi tietyin ehdoin poiketa merkittävistä uusista hankkeista aiheutuvien vaikutusten vuoksi (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).

Toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 (Mononen ym. 2016) arvioitiin, että ekologisen tilan tavoitteet olivat täyttyneet vuonna 2015 yhteensä 489 pintavesimuodostumassa. Kaikkiaan 22 vesimuodostumalle asetettiin aikataulupoikkeama tavoitetilan saavuttamiseksi vuoteen 2021 mennessä ja 27 muodostumalle viimeistään vuonna 2027. 

Vuonna 2019 tehdyn tila-arvioinnin perusteella tilatavoite on saavutettu Heinäveden alueelta siirtyneet vesimuodostumat huomioiden 503 (87 %) muodostumassa (taulukko 18). Valtaosassa luokitelluista vesimuodostumista tila on pysynyt ennallaan. Ekologinen tila on parantunut hyvästä erinomaiseen 32:ssa ja tyydyttävästä hyvään yhdeksässä vesimuodostumassa. Tilaluokan muutos johtuu valtaosin menetelmällisistä muutoksista tai uudesta seuranta-aineistosta.

Kaikkiaan 73 vesimuodostumassa, 36 järvessä ja 37 joessa, hyvän ekologisen tilan tavoitetta ei ole saavutettu (Liite 4). Näistä kaksi, Sääperi ja Lapinpesä ovat kenotekoisiksi tai voimakkaasti muutettuja (ks. luku 7.2.3). Heikentymistä on tapahtunut 13 vesimuodostumassa, joista yhdeksässä, esimerkiksi Kiteenjärvessä ja Tohmajoessa hyvä tila on alentunut hyvästä tyydyttäväksi (ks. luku 6.4.2). Heinävedellä sijaitsevassa Jyrkylinjoessa tila-arvio on heikentynyt erinomaisesta hyväksi. Ruutunjoessa, Hautalammessa ja Riihilammessa tila näyttää seuranta-aineiston perusteella edelleen heikentyneen. Kahdessa muodostumassa, Pohjajärvessä ja Kirkkojoki-Viinijoessa tilan arvioidaan parantuneen välttävästä tyydyttäväksi. Tilaluokan muutokset johtuvat valtaosin menetelmällisistä muutoksista tai uudesta seuranta-aineistosta.

Kolmannella vesienhoitokaudella pyritään vesien hyvän tilan saavuttamiseen viimeistään vuonna 2027. Toimenpiteiden toteutus on käynnissä kaikilla toimialoilla, mutta aikataulusta ollaan myöhässä. Tarvitaan myös lisää toimenpiteitä. Arvio vesienhoitotoimien edistymisestä ja toteutumisesta vuoteen 2021 sekä esitys toimenpiteiksi hoitokaudelle 2022-2027 on esitetty sektoreittain kohdassa 8.2. Voimakkaasti muutetuiksi ja keinotekoiseksi määritellyt vesimuodostumat on tarkasteltu erikseen kohdassa 7.2.3.

Tilatavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia muutoksia vesistössä on arvioitu ensisijaisesti vedenlaatuvaikutusten kautta; paljonko esimerkiksi ravinnekuormitusta tulisi vähentää, että luokituksen (hyvä tila) mukainen vedenlaatutavoite fosforille ja typelle voitaisiin saavuttaa. Arvioinnissa on hyödynnetty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämiä mallitarkasteluja mm. kuormituksen vähentämistarpeista.

Biologisten vasteiden arviointi on huomattavasti vaikeampaa kuin vedenlaatuvaikutusten. Monissa järvissä, joissa ravinnepitoisuudet ovat melko alhaiset, levätuotantoa kuvaava a-klorofylli-pitoisuus tai kasviplanktonin biomassa-arvo ylittää tyydyttävän luokan raja-arvon. Esimerkiksi Heposelässä ja Viinijärven länsiosassa tila on kasviplanktonin biomassa-arvojen ja trofiaindeksin sekä syvänteiden pohjaeläimistön perusteella selvästi tyydyttävä, mutta veden ravinnepitoisuuksien perusteella hyvä. Kuvassa 16 on esitetty levätuotantopotentiaalia kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden vähentämistarve Pohjois-Karjalan järvissä verrattuna ekologisen tilaluokittelun järvityyppikohtaisiin hyvän tilan raja-arvoihin. Taulukkoon 19 on koottu esimerkkejä vesimuodostumien a-klorofyllin ja kokonaisfosforin pitoisuuksista ja tavoitetasoista.

Taulukko 18. Arvio ekologisen tilan tavoitteiden toteutumisesta Pohjois-Karjalan vesistöissä suunnittelualueittain. Mukana keinotekoiset ja voimakkaasti muutetuiksi nimetyt vesimuodostumat. (Lähde Hertta/Vesimuodostumat, syyskuu 2021)

Suunnittelualue

Tavoitetila saavutettu

Vesimuodostumat

yhteensä

Määrä

%

Jänisjoen-Kiteenjoen-Tohmajoen alue

77

88

88

Koitajoen alue

99

95

104

Pielisen reitti

154

91

169

Pielisjoen-Pyhäselän-Oriveden alue

63

71

89

Viinijärven-Höytiäisen alue

47

80

59

Juojärven reitti

31

94

33

Nilsiän reitti

5

100

5

Puruveden-Pihlajaveden alue

2

67

3

Haukiveden-Heinäveden-Enonveden alue

19

95

20

Kallaveden-Sorsaveden reitti

6

100

6

Yhteensä

503

87

576

 

Eräissä humusjärvissä havaittu a-klorofyllipitoisuus on poikkeuksellisen korkea todennäköisesti Gonyostomum semen –limalevän erittäin runsaan esiintymisen vuoksi yksittäisissä näytteissä, mikä näkyy tarkastelussa suurena vähennystarpeena esimerkiksi Jokilammessa, Hautalammessa (Rääkkylä) ja keinotekoiseksi vesimuodostumaksi määritellyssä Palojärvessä. Tämä antaa paikoin virheellisen kuvan levätuotantopotentiaalin todellisesta vähennystarpeesta.

Virtavesissä kuormituksen vähentämistarpeet on määritelty pääosin veden kokonaisfosfori- tai typpipitoisuuden perusteella. Ravinnepitoisuuksille määritellyt tyydyttävän luokan rajat ylittyvät useissa pienissä jokimuodostumissa. Ihmisen toiminnoista aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämistarpeet osa-alueittain on esitetty kohdassa 7.2.

Pohjois-Karjalassa on runsaasti pieniä järviä ja jokia, joiden tilan parantamiseen tarvitaan toimenpiteitä. Tiedot monien etenkin pienehköjen vesistöjen ekologisesta tilasta ovat edelleen puutteelliset, vaikka aineistoa on saatu täydennettyä aiempaan vuonna 2013 tehtyyn luokitukseen verrattuna.

Karttakuva Pohjois-Karjalan vesistöistä, joihin on merkitty eri värein a-klorofyllipitoisuuden (levien määrän) vähentämistarve (%) hyvän tilaluokan saavuttamiseksi. Vähentämisen tarve luokiteltuna: ei tarvetta, alle 10%, 10-30%, 30-50% tai yli 50%.

Kuva 16. A-klorofyllipitoisuuden vähennystarve Pohjois-Karjalan järvissä. Vähennystarpeen osuus (%) on laskettu käyttäen apuna mitattua a-klorofyllipitoisuutta suhteessa ko. muuttujan tyyppikohtaiseen hyvän tilan raja-arvoon.

Taulukko 19. a-klorofyllin ja kokonaisfosforin (Kok.P) pitoisuus (µg/l) eräissä Pohjois-Karjalan hyvää huonompaan tilaan luokitelluissa järvissä ja järvityyppikohtainen tavoitetaso, tilaluokan hyvä ala-raja. (Lähde: Hertta, syyskuu 2021)

Nimi

Kunta

Tyyppi

Ekologinen

tila

a-klorofylli

2006–2012

µg/l

a-klorofylli 2012–2018 µg/l

a-klorofylli,

tavoitetaso

µg/l

Kok.P

2012-2018

µg/l

Kok.P

tavoite-taso

µg/l

Sääperi

Tohmajärvi

MVh

Välttävä

15

21

8

28

25

Puruvesi,

Ristilahti

Kitee

Ph

Tyydyttävä

22

12

11

21

28

Orivesi,

Heposelkä

Liperi

SVh

Tyydyttävä

8,2

9,9

7

15

18

Reilampi

Liperi

Mh

Välttävä

76

68

20

73

40

Riihilampi

Liperi

Mh

Huono

70

135

20

115

40

Alimmainen

Sulkama

Liperi

Ph

Välttävä

 

18

11

36

28

Ylimmäinen

Sulkama

Liperi

Ph

Tyydyttävä

28

50

11

42

28

Keskimmäinen

Sulkama

Liperi

Ph

Välttävä

46

42

11

55

28

Vääränselkä

Heinävesi

Ph

Tyydyttävä

19

18

11

23

28

Hautalampi

Rääkkylä

Ph

Välttävä

19

29

11

47

28

Jokilampi

Rääkkylä

MRh

Tyydyttävä

38

38

25

57

45

Jouhtenus-

lampi

Rääkkylä

MRh

Tyydyttävä

38

37

25

30

45

Viinijärvi,

länsiosa

Liperi,

Polvijärvi,

Outokumpu

SVh

Tyydyttävä

7,1

7,0

7

6

18

Polvijärvi

Polvijärvi

MRh

Välttävä

153

52

25

52

45

Lahnajärvi

Polvijärvi

Mh

Tyydyttävä

23

23

20

28

40

Pieni-Onkamo

Joensuu, Rääkkylä, Tohmajärvi

MVh

Tyydyttävä

6,6

12

8

24

25

Suuri-Onkamo

Rääkkylä, Tohmajärvi

Vh

Tyydyttävä

7,7

10

7

17

18

Hanelinlampi

Kitee

Mh

Tyydyttävä

84

53

20

49

40

Pokronlampi

Lieksa

Mh

Välttävä

76

93

20

85

40

Sorsajärvi

Nurmes

Rr

Välttävä

60

84

20

116

55

Pohjajärvi

Nurmes

Mh

Tyydyttävä

49

26

20

52

40