7.1.2 Haitallisten aineiden kuormitus

Vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet ovat EU:n prioriteettiaineita (Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 23.11.2006/1022 muutoksineen, liite 1C), kansallisesti tunnistettuja haitallisia aineita (Vaarallisten aineiden asetuksen liite 1D) sekä vesienhoitoalueella paikallisesti tunnistettuja pilaavia aineita.

Haitallisten aineiden kuormitus on merkittävää, jos vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvää huonompi tai hyvä kemiallinen tila on vaarantunut. Kuormitus voi olla historiallista alkuperää tai peräisin suorista teollisuuden tai yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden päästöistä tai laskeumasta. Historiallista alkuperää oleva kuormitus voi olla mm. huuhtoutumia aikaisemmin pilaantuneesta maaperästä pintaveteen. Pohjois-Karjalassa ympäristönlaatunormien ylittyminen ja vesimuodostumien hyvää huonompi kemiallinen tila liittyy prioriteettiaineisiin (asetuksen liite 1C). Ohjeistuksen mukaisesti arvioituna Pohjois-Karjalassa on tunnistettu 11 muodostumaa, joissa metallipäästöt (Ni, Cd) aiheuttavat merkittävän paineen. Suurin osa sijaitsee Viinijärven-Sysmäjärven alueella. Kaikissa 576 pintavesimuodostumassa huono kemiallinen tila johtuu kohonneista bromattujen difenyylieettereiden (PBDE) ja 498:ssä (86 %) elohopean pitoisuudesta kalassa.