7.1.1 Ravinnekuormitus

Ravinnekuormituksen merkittävyyden arvioinnissa käytettiin vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosiota, VEMALA-mallia, josta saatiin arvio vesimuodostuman ravinnekuormituksesta ja sen jakautumisesta eri kuormituslähteisiin. Kunkin toimialan (sektorin) kuormitusta tarkasteltiin suhteessa luonnonhuuhtoumaan. Merkittävyysarviota varten on luotu fosfori- ja typpikuormalle asteikot sen mukaan, mikä on sektorin aiheuttaman kuormituksen suuruus luonnonhuuhtoumaan verrattuna (ei merkittävä, silmällä pidettävä, merkittävä, erittäin merkittävä, kuva 14). Vemala-mallia on kuvattu edellä kohdassa 6.5.1 ja merkittävyyden arviointiperusteet arviointioppaassa (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).

Merkittävyyden arviointi tehtiin laskennallisten tulosten perusteella asiantuntija-arviona, hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) laadittuja PowerBI-raportteja. Sektorin fosforikuormituksen ollessa vähintään luonnonhuuhtouman verran (suhdeluku 1, 100 %) ja typpikuorman 50 % luonnonhuuhtoumasta (suhdeluku 0.5) kuormituslähde nimettiin merkittäväksi (kuva 14). Mikäli vesimuodostumassa oli yksi tai useampi kuormittaja luokassa silmälläpidettävä, nämä voitiin asiantuntija-arviona nimetä merkittäviksi yhdessä muiden kuormittajien kassa. Merkittävyyden arvioinnissa huomioitiin myös kiintoaineen ja orgaanisen kuormituksen vaikutus vesimuodostumassa. Piste- ja hajakuormitukseen liittyviä paineita tunnistettiin kaikkiaan 227 vesimuodostumassa (taulukko 17). Ihmistoiminnan aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistarpeet on esitetty jäljempänä kohdassa 7.3.

 

Pylväskaavio, jossa esitetään vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen merkittävyyden arvioinnin asteikon luokkarajat fosforille ja typelle suhteessa luonnonhuuhtoumaan. Luokkarajat ovat: ei merkittävä, silmällä pidettävä, merkittävä, erittäin merkittävä.

Kuva 14. Merkittävyysasteikon luokkarajat typelle ja fosforille, kuormituksen ja luonnonhuuhtouman suhdeluku. (Lähde: Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen -ohje 2020).