13.2 Ehdotus toimenpideyhdistelmäksi ja arvio toimenpiteiden riittävyydestä

Taulukkoon 45 on koottu ehdotus pohjavesien toimenpiteiksi kaudelle 2022-2027. Lähtökohtana voidaan olettaa, että täydentävät toimenpiteet riittävät tilatavoitteiden saavuttamiseen. Huonossa kemiallisessa tilassa olevilla riskialueilla ympäristötavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan jatkoaikaa. Kontiolahdella Lykynlammen ja Ilomantsissa Sonkajan pohjavesialueilla esitetään määräajan pidentämistä luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi, ja hyvä tila arvioidaan saavutettavan vuoden 2027 jälkeen. Kontiolahden Kulhon pohjavesialueella esitetään määräajan pidentämistä teknisen toteuttamiskelvottomuuden vuoksi, hyvä tila arvioidaan saavutettavan vuoteen 2027 mennessä.

Taulukko 45. Ehdotus pohjavesien toimenpiteiksi hoitokaudelle 2022–2027 Pohjois-Karjalassa. Lähde: Tossu-järjestelmä (Toiminnansuunnittelu), syyskuu 2021.

Sektori

Toimenpide

Yksikkö

Toimenpiteen määrä

Euroa/vuosi

Ilmastonmuutos

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa

kpl (pohja-vesialue)

1

10 874

Liikenne

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

kpl (pohja-vesialue)

3

10 000

Maa-ainesten

ottaminen

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisen (POSKI) päivitys

kpl (hanke)

341

7 161

Maatalous

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

ha

5

0

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

kpl (MATTI-kohde)

2

11 416

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

kpl (MATTI-kohde)

28

26 727

Suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/mallinnus

kpl (pohja-vesialue)

3

11 797

Suojelusuunnitelmat

Suojelusuunnitelman päivittäminen

kpl (pohja-vesialue)

6

7 932

Vedenotto

Vedenottamon suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittäminen

kpl (vedenottamo)

1

598

Yhdyskunnat

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen

kpl (rakenteiden määrä)

1

5 437

Yhdyskunnat

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen pohjavesialueella

kpl (pohja-vesialue)

4

4 808

Yhteensä

 

 

395

96 750