14.4.2 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet

Tulvariskialueet

Lapväärtin-Isojoen suunnittelualueella sijaitsee yksi merkittävä tulvariskialue, Lapväärtti. Vesistöalueille, joissa on yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue on laadittu tai päivitetty tulvariskien hallintasuunnitelma samanaikaisesti vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman tarkistamisen kanssa (Burman ym. 2020). Näistä suunnitelmista järjestettiin kuuleminen samaan aikaan vesienhoidon kuulemisen kanssa 2.11.2020–14.5.2021. Tarkempaa tietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta on saatavilla osoitteessa www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta.

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa Lapväärtin-Isojoen osalta esitellään tulvakartoituksen ja vahinkojen arvioinnin tulokset, alueelle ehdotetut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet perusteluineen sekä viranomaisten toiminnan kuvaus tulvatilanteessa (taulukko 14.4.2a.). Suunnitelmassa on otettu huomioon vesistön ja meriveden noususta aiheutuvat tulvat. Suunnitelman on laatinut vesistöalueen tulvaryhmä ja sen avulla koordinoidaan vesistöalueen tulvariskien hallintaa.

Tulvakartoitusten perusteella on arvioitu, että kerran sadassa vuodessa toistuva tulva aiheuttaa Lapväärtissä 3,07 milj. euron vahingot ja uhkaa 23 asukasta. Tulva uhkaa merkittävästi myös liikenneyhteyksiä.

Suunnitelmassa painotetaan maankäytön suunnittelun ja omatoimisen varautumisen merkitystä. Myös tulvantorjunnan toimenpiteet, yhteistyön ylläpito ja tulvatiedottaminen ovat keskeisesti esillä. Lisäksi korostetaan veden pidättämistä valuma-alueilla pienimuotoisin toimenpitein, kuten maa- ja metsätalouden kosteikkojen ja muiden vettä pidättävien ratkaisujen rakentamista sekä hulevesien hallintaa.

Toimenpiteet, joilla saattaa olla vaikutusta vesienhoitoon

Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet on sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on otettava huomioon, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteitä arvioitiin tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelukierroksella monitavoitearvioinnin menetelmin, jolloin myös vesienhoidon tavoitteet huomioitiin toimenpideyhdistelmien valinnassa ja arvioinnissa. Toisella suunnittelukierroksella arviointia päivitettiin, mikäli tunnistettiin, että edellisen suunnittelukierroksen toimenpiteeseen on tullut olennaisia muutoksia tai jos toimenpide on uusi. Kaikkiin arvioituihin toimenpideyhdistelmiin on valittu mukaan vesien pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä, jolla on myönteisiä vaikutuksia vesien tilaan. Lisäksi monilla nykyisin käytössä olevilla tulvariskien hallinnan keinoilla voidaan ennakoivasti vähentää vesistön kuormitusta Jatkosuunnitteluun valituista toimenpiteistä ainoastaan Lapväärtinjoen suiston tulvan leviämisalueen rakentamisella ja suistoon johtavan uoman levennyksellä sekä tulvariskiä aiheuttavan rantapuuston poistolla ja majavien aiheuttamien haittojen vähentämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia vesientilaan ja vesienhoidon tavoitteisiin (taulukko 14.4.2b). Nämä huomioidaan jatkosuunnittelussa ja lupaprosesseissa. Lisätietoja tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arvioinnista löytyy Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman luvusta 7 (Burman ym. 2020). Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman luvusta 4.

Taulukko 14.4.2a Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukierroksella tunnistetut ja arvioidut toimenpiteet Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella.

Toimenpideryhmät

Toimenpiteet

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

 

1. Maankäytön suunnittelu ja lupaprosessit

1.1 Tulva-alueiden merkitseminen kaavoihin

 

1.2 Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyksissä

 

1.3 Alimpien rakentamiskorkeussuositusten päivittäminen merkittävällä tulvariskialueella

 

1.4 Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuurille alimmat rakentamiskorkeudet tai ohjaus pois tulvavaara-alueelta

 

1.5 Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja rakennusjärjestyksissä.

 

1.6 Tulvariskien huomioiminen uusien toimintojen lupaprosesseissa ja valvonnassa

 

1.7 Vuorovaikutuksen lisääminen tulvasuojeluhankkeiden lupaprosessien sujuvoittamiseksi

2. Hydrologinen seuranta ja mallintamisen kehittäminen

2.1 Tulvaennusteiden ja mittausten luotettavuuden kehittäminen

3. Tulvakartoitus

3.1 Tulvakartoituksen kehittäminen ja tiedon jakaminen

 

3.2 Tulvariskialueiden vahinkokohteiden tarkempi kartoitus

4. Veden pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä

4.1 Neuvonnan, koulutuksen ja tiedottamisen kehittäminen vesien pidättämisen ratkaisujen edistämiseen ja toteuttamiseen

 

4.2 Kartoitus valumavesien pidättämiseen soveltuvista kohteista

 

4.3 Tukijärjestelmän kehittäminen ja tulvavesien pidättämiseen liittyvien tehokkaiden toimenpiteiden selvittäminen (kansallinen hanke)

 

4.4 Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen paikallisten monipuolisten vesistöhankkeiden edistäminen ja vesivision toteuttaminen

Tulvasuojelutoimenpiteet

 

5. Lapväärtin tulvariskialueiden vahinkokohteiden kohdesuojaaminen sekä pengerrysalueiden hyödyntäminen

5.1 Tulvakohteiden tilapäiset tai pysyvät kohdesuojaukset

 

5.2 Tulvapenkereiden ja muiden rakenteiden kunnossapito

 

5.3 Lapväärtinjoen alaosan penkereiden kunnossapidon organisointi ja penkereen mahdollisen aukaisun suunnittelu

6. Muut tulvasuojelutoimenpiteet

6.1 Tulvariskiä aiheuttavan rantapuuston poisto ja majavien aiheuttamien haittojen vähentäminen majavatoimintamallin mukaisesti

 

6.2 Lapväärtin jokisuiston tulvan leviämisalueen ja uoman leventäminen

 

6.3 Sandgrundin, Holmforsin ja Peruksen patojen hoito lupaehtojen mukaisesti

 

6.4 Pilaantuneiden maiden ympäristön maanmuokkaustöissä huomioidaan tulvariskit

Valmiustoimet

 

7.Tulvavaroitukset, pelastussuunnitelmat, kuntien varautumissuunnitelmat, yhteistyöverkostojen ylläpito sekä tulvatorjunnan harjoitukset

7.1 Tulvaharjoitusten järjestäminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueella

 

7.2 Kristiinankaupungin varautumissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen tulvia varten

 

7.3 Eri toimijoiden yhteistyön ylläpitäminen ja yhteistyötilaisuuksien järjestäminen

8. Omatoiminen varautuminen

8.1 Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen tulvatilanteeseen ja varautumissuunnitelman laatiminen

 

8.2 Suunnitelmarunko omatoimista varautumista varten ("check-list"), johon lisättäisiin mahdolliset paikalliset erityishuomiot (vrt. kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma)

 

8.3 Omatoimisen varautumisen esitteen päivittäminen ja jakelu

 

8.4 Kysely kotitalouksille tulvariskien huomioimisesta ja tulviin varautumisesta

Toiminta tulvatilanteessa

 

9. Tulvatilannekuva ja tulviin liittyvä tiedotus

9.1 Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyön ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet

 

9.2 Tulvatiedottamisen resurssit ja tehostaminen tulvien yhteydessä ja tulvatilanteisiin varautuminen sekä tulvan jälkitoimien ja palautumisen tiedottamisen kehittäminen

10. Evakuointi

10.1 Evakuointiin tarvittavien riittävien resurssien varmistaminen

Jälkitoimenpiteet

 

11. Varautumisen ylläpitäminen

11.1 Varautumisen ylläpitäminen

 

Taulukko 14.4.2b. Arvio toimenpiteiden yhteensopivuudesta vesienhoidon tavoitteiden kanssa Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella. Taulukossa on sopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa jaoteltu luokkiin, erittäin myönteinen, myönteinen, neutraali, haitallinen ja erittäin haitallinen.

Toimenpiteet:

Erittäin myönteinen (++)

Myönteinen (+)

Neutraali (0)

Haitallinen (-)

Erittäin haitallinen (- -)

Nykyiset tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden tehostaminen

 

 

X

 

 

Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä väh. 250 ha:lle

X

 

 

 

 

Lapväärtin alaosan pengerrysalueiden tulvakynnysten palauttaminen ja käyttö tulvavesien varastoimiseksi viranomaispäätöksellä poikkeuksellisissa tulvatilanteissa

 

 

X

 

 

Lapväärtinjoen suiston tulvan leviämisalueen rakentaminen ja suistoon johtavan uoman levennys 

 

 

 

 

X

Tulvariskiä aiheuttavan rantapuuston poisto ja majavien aiheuttamien haittojen vähentäminen

 

 

 

X

 

Sandgrundin, Holmforsin ja Peruksen patojen hoito lupaehtojen mukaisesti

 

 

X

 

 

Pilaantuneiden maiden ympäristön maanmuokkaustöissä huomioidaan tulvariskit

X