3.5 Vesiin kohdistuva kuormitus

Ihmisperäinen hajakuormitus sekä kokonaistypen että kokonaisfosforin osalta on suurinta pääasiassa jokien läheisyydessä (kuvat 3.5.c ja 3.5.d). Tähän vaikuttaa jokivarsien intensiivinen käyttö ihmistoiminnan tarpeisiin. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppi kuormituksesta suurin osa on peräisin hajakuormituksesta (kuvat 3.5a ja 3.5b). Myös luonnonhuuhtouman osuus sekä fosforin että typen osalta on noin 20–30 % luokkaa. Pistekuormitus jakautuu varsin tasaisesti koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle, kuitenkin siten, että turvetuotantoa on enemmän sisämaassa ja kalankasvatusta puolestaan rannikolla (kuva 3.5.1a). Asutusjäteveden puhdistamot puolestaan ovat asutustaajamien läheisyydessä.

 

Kokonaisfosforin kuormituksesta on suurin osa lähtöisin peltoviljelystä 53 %. Muut kuormituslähteet suuruusjärjestyksessä ovat: Luonnonhuuhtouma metsistä 21 %, metsätalous 8 %, haja-asutus 7 %, luonnonhuuhtouma pelloilta 5 %, pistekuormitus 5 %, laskeuma 1 % ja hulevedet alle 1%.

Kuva 3.5a. Kokonaisfosforikuormituksen lähteet.

 

Kokonaistypen kuormituksesta on suurin osa lähtöisin peltoviljelystä 43 %. Muut kuormituslähteet suuruusjärjestyksessä ovat: luonnonhuuhtouma metsistä 28 %, pistekuormitus 10 %, metsätalous 6 %, luonnonhuuhtouma pelloilta 5 %, haja-asutus 3 %, laskeuma 2 % ja hulevedet alle 1 %.

Kuva 3.5b. Kokonaistyppikuormituksen lähteet.

 

Kartalla näkyy, että fosforin ihmisperäinen hajakuormitus on suurinta jokilaaksoissa ja ihmisperäisen fosforin pistekuormitus on suurinta suurimmissa taajamissa.

Kuva 3.5c. Fosforikuormitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimenpideohjelma-alueella.

 

Kartalla näkyy, että typen ihmisperäinen hajakuormitus on suurinta jokilaaksoissa ja ihmisperäisen typen pistekuormitus on suurinta suurimmissa taajamissa.

Kuva 3.5d. Typpikuormitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimenpideohjelma-alueella.