15.4.3 Merenhoidon toimenpiteet

Merenhoidon toimenpiteet esitetään Suomen merenhoidon toimenpideohjelmassa, joka päivitetään vuosille 2022–2027. Merenhoidon toimenpideohjelma on laadittu meriympäristön tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien paineiden vähentämiseksi. Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman luonnosta kuullaan osittain samanaikaisesti vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kanssa keväällä 2021.

Toimenpideohjelma sisältää katsauksen olemassa oleviin meren tilaa parantaviin toimenpiteisiin ja niiden riittävyyteen merenhoidon suunnittelun näkökulmasta. Katsauksessa käsitellään myös olemassa olevien toimenpiteiden toteutuksen tilannetta ja se käsittää muun muassa arvion vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden riittävyydestä merenhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lisäksi toimenpideohjelmassa on ehdotettu 65 uutta merenhoidon toimenpidettä.

Ehdotetut uudet toimenpiteet merenhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa jaksolle 2022–2027:

Ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentäminen:

 • Ruoantuotannon ja -kulutuksen vesistövaikutusten vähentäminen (TPO2022-REHEV1)

 • Kestävän kalastuksen ja kotimaisen luonnonkalan käytön lisääminen (TPO2022-REHEV2)

 • Lannan ravinteiden kierrätyksen edistäminen osana biokaasun tuotantoa (TPO2022-REHEV3)

 • Puhdistamolietteestä valmistettujen tuotteiden kestävä käyttö viherrakentamisessa (TPO2022-RE-HEV4)

 • Saariston ja rannikkoalueiden erikoiskasvituotannon ja turkistuotannon hajakuormituksen vähentäminen (TPO2022-REHEV5)

 • Tyrnin merkitys valuma-alueen ravinnevalumien vähentäjänä, pilotointi ja vaikutusten selvitys (TPO2022-REHEV6)

 • Selvitys rahtialuksilla muodostuvan käymäläjäteveden määrästä ja Itämereen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta (TPO2022-REHEV7)

 • Selvitys aluksilla muodostuvien harmaiden jätevesien määrästä ja Itämereen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta (TPO2022-REHEV8)

 • Selvitys aluksilla muodostuvan ruokajätteen määrästä ja Itämereen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta (TPO2022-REHEV9)

 • Lannoitekuljetusten ravinnepäästöjen vähentäminen satamissa (TPO2022-REHEV10)

 • Meren ja pohjan sisäisiä ravinnevarastoja vähentävät ja ravinteiden sitoutumista lisäävät toimet (TPO2022-REHEV11)

 • Kuolleen rihmalevä- ja vesikasvibiomassan poistaminen merestä (TPO2022-REHEV12)

 • Merta kuormittavan toiminnan vesistövaikutusten arvioinnin parantaminen (TPO2022-REHEV13)

Vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen:

 • Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsittely (TPO2022-HAITALLISET1)

 • Rikkipesureiden pesuvesipäästöjen vaikutusten selvittäminen ja kansainvälisen sääntelyn kehittäminen pesuvesipäästöille (TPO2022-HAITALLISET2)

Merellisten uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito:

 • Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kestävän kalastuspaineen määrittely (TPO2022-KALAT1)

 • Meriharjuksen suojelu (TPO2022-KALAT2)

 • Rannikkokalalajeja koskevien kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden edistäminen (TPO2022-KALAT3)

 • Ankeriaskannan elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet (TPO2022-KALAT4)

Haitallisten vieraslajien torjunta:

 • Ei uusia toimenpiteitä

Roskaantumisen vähentäminen:

 • Jätteen aluekeräyspisteiden kehittäminen ja laittomien kaatopaikkojen vähentäminen (TPO2022-ROSKAT1)

 • Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittaminen (TPO2022-ROSKAT2)

 • Virkistykseen yleisesti käytettävien ranta-alueiden roskaantumisen vähentäminen valistuksella ja asianmukaisilla jäteastioilla (TPO2022-ROSKAT3)

 • Venesatamien ja veneilyn jäte- ja jätevesihuollon kehittäminen (TPO2022-ROSKAT4)

 • Tekonurmien mikromuovikuormituksen vähentäminen (TPO2022-ROSKAT5)

 • Tieliikenteen mikroroskakuormituksen vähentäminen (TPO2022-ROSKAT6)

 • Maataloudesta aiheutuvan muovikuormituksen vähentäminen (TPO2022-ROSKAT7)

 • Merenkulusta aiheutuvan roskaantumisen vähentäminen (TPO2022-ROSKAT8)

 • Hulevesien ja jätevesien haitallisten aineiden, ravinteiden sekä roska- ja mikroroskakuormituksen vähentäminen (TPO2022-ROSKAT9)

 • Muovipellettien päästöjen määrä ja lähteet Itämerellä (TPO2022-ROSKAT10)

 • Lumen mereen kaataminen (TPO2022-ROSKAT11)

Vedenalaisen melun vähentäminen:

 • Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen rajoittaminen (TPO2022-MELU1)

 • Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liittyvän vedenalaisen melun vähentäminen (TPO2022-MELU2)

 • Kauppamerenkulun aiheuttaman vedenalaisen melun vähentäminen (kansainvälinen) (TPO2022-MELU3)

 • Huviveneilyn aiheuttaman vedenalaisen melun vähentäminen (tiedotuskampanja) (TPO2022-MELU4)

Merenpohjan koskemattomuuden ja elinympäristöjen tilan parantaminen:

 • Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttaminen (TPO2022-POHJA1)

 • Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisäämiseksi (TPO2022-POHJA2)

 • Veneilyn aiheuttaman merenpohjan häiriön vähentäminen (TPO2022-POHJA3)

 • Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauksen tehostaminen (TPO2022-POHJA4)

 • Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imumenetelmien parhaat ympäristötekniikat (TPO2022-POHJA5)

 • Silttiverhot ruoppausten ja läjitysten ympärille (TPO2022-POHJA6)

 • Kauppamerenkulun aiheuttaman fyysisen häiriön vähentäminen (TPO2022-POHJA7)

 Hydrografisten muutosten aiheuttamien häiriöiden estäminen:

 • Ei uusia toimenpiteitä

Alueperusteisen luonnon- ja ympäristönsuojelun ja ennallistamisen sekä merialuesuunnittelun toimenpiteet:

 • Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi (TPO2022-LUONTO1)

 • Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden parantaminen (TPO2022-LUONTO2)

 • Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuojelussa (TPO2022-LUONTO3)

 • Meriluonnon ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet suojelualueilla (TPO2022-LUONTO4)

 • Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat (TPO2022-LUONTO5)

 • Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laatiminen ja toteutus (TPO2022-LUONTO6)

 • Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys (TPO2022-LUONTO7)

 • Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen (TPO2022-LUONTO8)

 • Vieraspetojen suunnitelmallinen pyynti rannikkoalueilla (TPO2022-LUONTO9)

 • Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvittäminen (TPO2022-LUONTO10)

 • Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seurantaohjelma (TPO2022-LUONTO11)

 • Rannikkostrategian uusiminen (TPO2022-LUONTO12)

Meriympäristön tilaan kohdistuvien riskien hallinta:

 • Öljy- ja kemikaalitorjuntavalmiuden vahvistaminen (TPO2022-RISKI1)

 • Öljy- ja kemikaalivahinkojen ekologinen ohjeistus, ympäristötiedon käyttö sekä riskikohteiden huomioiminen torjuntatoimien ennakoinnissa (TPO2022-RISKI2)

 • Uusien öljytyyppien keruukyvyn varmistaminen ja tilannetietoisuus kuljetettavista kemikaaleista (TPO2022-RISKI3)

 • Avomerellä, rannikolla ja rannoilla tehtävä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan tehostaminen (TPO2022-RISKI4)

 • Jätelain päivitys öljy- ja kemikaalionnettomuuksien jätteiden käsittelyn osalta (TPO2022-RISKI5)

 • Aluskemikaalivahinkojen torjunnan toimintamallin uudistaminen HELCOM yhteensopivaksi (TPO2022-RISKI6)

 • Ongelmahylkyjen tilan arviointi ja saneeraus (TPO2022-RISKI7)

 • Aluksista veteen tai ilmaan menevien päästöjen havaitsemiseen käytettävien valvontalentokoneiden uusiminen (TPO2022-RISKI8)

 • Valuma-aluekohtaisten luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönotto (TPO2022-RISKI9)

Merenhoidon toimenpideohjelmaan liittyvä viestintä ja neuvonta:

 • Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä (TPO2022-VIESTI1)