19 Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

Vesienhoidon alkuperäinen tavoite on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäisen kauden vesienhoitosuunnitelmassa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelmissa joidenkin alle hyvässä tilassa olevien vesimuodostumien ympäristötavoitteen saavuttamisen ajankohtaa lykättiin perustellusti joko vuoteen 2021 tai vuoteen 2027.

Toisella suunnittelukaudella 2016–2021 aikataulupoikkeamia asetettiin pintavesien ekologisen tilan osalta 150 pintavesimuodostumalle, joista 93 vuoteen 2021 ja 57 vuoteen 2027. Kemiallisen tilan osalta aikataulupoikkeama asetettiin 233 pintavesimuodostumalle pääosin kaukokulkeumasta johtuvan elohopeakuormituksen vuoksi. Muiden aineiden osalta aikataulupoikkeama asetettiin 56 vesimuodostumalle. Nämä vesimuodostumat sijaitsevat happamien sulfaattimaiden vaikutusalueella.

Pohjalaismaakuntien (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa) pohjavesien hyvän tilan saavuttamisen aikataulua pidennettiin 13 pohjavesimuodostuman osalta (2021: 12 ja 2027: 1 pohjavesialuetta). Määräajan pidennyksiä on asetettu enimmäkseen luonnonolosuhteiden tai teknisen kohtuuttomuuden perusteella.

Mahdollisuuksia saavuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteet on nyt tarkistettu vesien tilassa ja niihin kohdistuvissa paineissa tapahtuneiden muutosten pohjalta. Tarkastelussa otettiin huomioon tässä toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioidut vaikutukset tulevan hoitokauden aikana. Suunnittelussa lähtökohtana oli mitoittaa ja kohdentaa toimenpiteet siten, että vesienhoidon tilatavoitteen saavuttaminen on mahdollista vuoden 2027 loppuun mennessä.