17.2.7 Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen on vesienhoitolain (1299/2004) mukainen muu perustoimenpide. Täydentävänä toimenpiteenä voidaan esittää pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitystä tai pohjaveden virtausmallinnusta. Pohjavesiselvityksen tekemistä esimerkiksi vedenhankintaa tai muuta tutkimustarvetta varten ei enää voida esittää toimenpiteenä vesienhoidon toimenpideohjelmassa.  Myös yhteistarkkailun järjestämistä ja valtakunnallisten seuranta-asemien laajentamista edistetään jatkossa ohjauskeinoin.

Suojelusuunnitelma on keskeinen vesienhoidon väline, jonka yhteydessä tehtävillä selvityksillä tarkennetaan pohjavesialueen hydrogeologista tietoa ja riskinarviointia. Suojelusuunnitelmassa esitetään pohjavesialueelle vesienhoidon toimenpideohjelmaa tarkemmat toimenpiteet. Suojelusuunnitelman laatiminen on kunnan tehtävä ja perustuu vapaaehtoisuuteen (1299/2004 10 e §).

Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmalli tuottavat tarkkaa tietoa pohjavesialueen geologisesta rakenteesta ja hydrogeologisista olosuhteista. Tietoa voidaan hyödyntää kaikissa pohjaveden hankintaan ja suojeluun liittyvissä asioissa. Rakenneselvityksen ja virtausmallin laatiminen on vapaaehtoista, ja näiden laatiminen toteutetaan yleensä kunnan, vedenottajan ja ELY-keskuksen yhteishankkeena.

Suojelusuunnitelmia on laadittu ELY-keskuksen alueen pohjavesialueille jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tähän mennessä 32 kuntaan on laadittu suojelusuunnitelmia, joista osa on jo päivitettykin. Seitsemän kunnan osalta on todettu, että suojelusuunnitelman laatimiselle ei ole tarvetta, koska niiden kuntien pohjavesialueiden ei ole arvioitu olevan merkittävässä riskissä. Kolmannelle vesienhoitokaudelle esitetään suojelusuunnitelman laatimista tai päivittämistä seitsemään kuntaan yhteensä 72 pohjavesialueelle. Kunnat ovat: Alavus, Halsua, Kannus, Kauhava, Kokkola, Mustasaari ja Närpiö.

Pohjavesialueiden rakenneselvityksiä tai virtausmalleja on laadittu ELY-keskuksen alueen pohjavesialueille tähän mennessä 19 kunnassa 31 pohjavesialueelle. Kolmannelle kaudelle esitetään rakenneselvityksiä ja virtausmalleja laadittavaksi kahdeksalle pohjavesialueelle kuudessa kunnassa: Ilmajoen Koskenkorva, Kannuksen Eskolanharju, Kauhavan Saunakangas ja Murheeton, Kokkolan Karhinkangas ja Pesäkangas, Uusikaarlepyyn Hysalheden-Socklotheden sekä Vöyrin Kaurajärvi.