18 Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelma-alueen toimenpiteiden kustannuksista

Pintavesien ympäristötavoitteiden kannalta tärkeimpiä ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella erityisesti peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen, suojavyöhykkeet ja kosteikot. Näillä toimenpiteillä vähennetään maataloudesta vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta tehokkaimmin. Yhdyskuntien osalta keskeisiä toimenpiteitä ovat viemärien vuotovesien vähentäminen ja viemäriverkoston saneeraaminen, joita tulee toteuttaa tapauskohtaisesti. Metsätaloudessa vesienhoitoalueella on kiintoainekuormituksen vähentämiseksi keskeistä etenkin kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteiden laadukas toteuttaminen ja tehostetun vesiensuojelun kohdentaminen sinne missä se on vaikuttavaa. Alueen vesistöjen yläjuoksulla varsinkin hyvän tilan saavuttaminen tai ylläpitäminen vaatii lisäksi turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamista.

Happamuuden torjunnan toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä rannikon läheisissä jokivesistöjen näkökulmasta. Happamuuden ehkäisyssä tärkeintä on välttää maankuivatuksen tehostamista tai lisäämistä tunnistetuilla riskialueilla. Kaikkien edellä mainittujen sektoreiden sekä infra- ja muun merkittävän rakentamisen hankesuunnittelun tulee sisältää happamoitumisen välttäminen riskialueilla. Se koskee myös muihin ympäristötavoitteisiin tähtääviä vesiensuojelutoimia kuten laskeutusaltaita ja kosteikkoja, joissa happamoitumisriski huomioidaan kaivusyvyyksissä ja -massoissa samoin kuin varsinaisissa kuivatustoimissa. Riskialueilla veden vaivaamien alueiden käyttäminen esimerkiksi kuormitusvähennystavoitteita palvelevien kosteikkojen perustamiseen tukee kuitenkin happamuuden vähentämistavoitteita samanaikaisesti edellyttäen, että vesitys perustuu patoamiseen ennemmin kuin kaivuihin ja suunnittelu on muuten laadukasta. Useilla sektoreilla yksi yhteinen, hyvinkin erilaisia ympäristötavoitteita tukeva seikka on valuma-alueella tehtävä vedenpidätyskyvyn parantaminen. Siihen tähtäävät menetelmät joko vähentävät tai tasoittavat eliöstön kannalta positiivisesti mm. ravinne-, kiintoaine-, happamuus- ja humuskuormitusta sekä edistävät tulvariskien hallintaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella esitetään lisäksi tehtäväksi kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä vesistöjen rakentamisesta ja kuormituksesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään erityisesti vesiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, vaellusesteiden poistamiseen ja järvien sisäisen kuormituksen hallintaan sekä merenlahtien ennallistamiseen.

Pohjavesien ympäristötavoitteiden kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen, pohjaveden tilan seuranta, pohjavesialueen tai pilaantuneen alueen tutkiminen, maatalouden toimet, uusien riskitoimintojen ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesien suojaaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.

Esitykset eri toimialueilla toteutettaviksi toimenpiteiksi on esitetty suunnittelualuekohtaisissa osioissa. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on esitetty taulukossa 18.

 

Taulukko 18. Arvio vesienhoidon toimenpiteiden vuotuisista kustannuksista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman alueella 2022–2027. Tarkemmat kustannusarviot löytyvät sektorikohtaisista tarkasteluista. * = kustannukset sisältyvät pintavesien kustannuksiin, suunniteltu 4 770 hehtaarille peltoa.

Sektori

Perustoimenpide, €/v

Muu perustoimenpide, €/v

Täydentävä toimenpide, €/v

Yhteensä, €/v

PINTAVEDET

Yhdyskuntien jätevedet

658 000

-

662 000

41 541 000

Haja-asutuksen jätevedet

7 114 000

-

7 751 000

14 865 000

Teollisuus

 

 

 

arvioitu ainoastaan vesienhoitoalueen tasolla

Kalankasvatus

-

-

104 000

10 4000

Turvetuotanto

-

3 601 000

5 207 000

8 807 000

Turkistuotanto

4 386 000

619 000

1 689 000

6 694 000

Metsätalous

-

410 000

652 000

1 062 000

Maatalous

arvioitu ainoastaan vesienhoitoalueen tasolla

-

63 938 000

63 938 000

Maaperän happamuus

-

-

60 175 000

60 175 000

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

-

-

2 563 000

2 563 000

YHTEENSÄ

12 158 000

4 630 000

142 641 000

199 649 000

POHJAVEDET

Yhdyskunnat ja haja-asutus

-

-

-

-

Teollisuus

-

-

-

-

Turkistuotanto

-

4 000

16 000

20 000

Metsätalous

-

-

2 000

2 000

Maatalous

-

-

-

0*

Maa-ainesten ottaminen

-

-

10 000

10 000

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

-

85 000

40 000

125 000

Liikenne

-

297 000

-

297 000

Vedenotto

-

9 000

-

9 000

Pilaantuneet maa-alueet

-

13 000

6 000

19 000

Ilmastonmuutos

-

-

-

-

YHTEENSÄ

-

408 000

74 000

482 000

KAIKKI YHTEENSÄ

12 158 000

5 038 000

142 815 000

200 231 000