17.1 Johdanto

Pohjavesi – aarre allamme

Pohjaveden hyvää tilaa säilyttäviä ja huonoa tilaa parantavia toimenpiteitä suunnitellaan pääasiassa riskialueiksi määritellyille pohjavesialueille. Riskinarvioinnin ja pohjavesialueiden kemiallisen ja määrällisen tilan luokittelun menetelmät on kuvattu edellä kohdissa 3.2.2 ja 5.4.

Pohjalaismaakuntien alueella on 369 pohjavesialuetta (tilanne 18.8.2021). Kemiallisiksi riskialueiksi näistä on määritelty 49 pohjavesialuetta ja näistä neljä on riskialueita myös määrällisen tilan osalta. Pohjavesialueita, joiden pohjaveden laadusta ei ole tunnistettuihin riskeihin nähden riittävästi tietoa, on 27 (ns. selvityskohteet). Niillä aloitetaan pohjaveden laadun ja pohjaveden pinnankorkeuden seuranta, jotta luokittelu on jatkossa mahdollista.

Pohjavesialueista 344 on arvioitu kemiallisesti ja määrällisesti hyvään tilaan. Näistä 293 aluetta päätyi hyvään kemialliseen ja määrälliseen tilaan riskinarvioinnin perusteella. Kemiallisen tilan riskialueista 34:n tila arvioitiin hyväksi. Huonoon kemialliseen tilaan arvioitiin 15 riskialueista ja näistä myös yksi huonoon määrälliseen tilaan. Liitteessä 3 on esitetty 3. vesienhoitokautta varten arvioidut riskialueet ja selvityskohteet.

Vesienhoidon tavoitteena on turvata hyvässä tilassa olevien pohjavesialueiden tila ja parantaa pohjaveden tilaa huonossa kemiallisessa tai määrällisessä tilassa olevilla pohjavesialueilla. Seurantatiedon karttuessa arvio pohjaveden tilasta täydentyy. Selvityskohteiden laatutietojen lisääntymisen myötä saattaa ilmetä vielä uusia riskipohjavesialueita. 

Toimenpiteitä on esitetty sekä riskipohjavesialueille että huonon kemiallisen tilan pohjavesialueille hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpiteille on tarvetta myös vielä tällä hetkellä hyvässä tilassa olevilla riskipohjavesialueilla, jotta niiden hyvä tila saadaan ylläpidettyä.

Pohjalaismaakuntien alueella hyvän tilan saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa kaikilla 15 huonossa tilassa olevalla pohjavesialueella. Syynä määräajan pidentämiseksi on tekninen kohtuuttomuus ja poikkeukselliset luonnonolosuhteet. Vaikka kaikki esitetyt pohjavesien hoitotoimenpiteet tehtäisiin tavoiteaikataulussa, niiden vaikutukset pohjavesien tilaan näkyvät viiveellä.