16.2.2 Kemiallinen tila

Kaikki alueen vedet ovat hyvää huonommassa kemiallisessa tilassa PBDE-aineiden vuoksi. Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesistöjen valuma-alueet ovat turvevaltaisia ja vesistöt humuspitoisia, mikä lisää kalojen elohopeapitoisuutta. Kalaelohopean perusteella hyvää huonommassa kemiallisessa tilassa 31 on muodostumaa. Ylityksistä kaksi perustuu mittaustietoihin (Pihlajavesi, Martinjärvi (taulukko 16.2.2)) ja 29 elohopean kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella tehtyyn arvioon. Kahdessa muodostumassa elohopeapitoisuus (Suojärvi, Ähtärinjärvi) on silmällä pidettävän korkea ja kahdeksassa muodostumassa pitoisuus alittaa raja-arvot luonnonolosuhteiden perusteella.

Suojärven kalojen elohopeapitoisuus on laskenut alle ympäristölaatunormin. Muissa alueen vesistöissä ei elohopeapitoisuudessa tiedetä tai voida arvioida tapahtuneen muutoksia suhteessa laatunormiin. Kemialliseen tilaan muutokset eivät vaikuttaneet, koska kaikki muodostumat luokittuvat hyvää huonommiksi PBDE-yhdisteiden vuoksi.

Taulukko 16.2.2. Ähtärin ja Pihlajaveden ym. suunnittelualueen pintavedet, joiden kemiallinen tila on mittausten perusteella hyvää huonompi, vesimuodostuman tilaa heikentävät aineet ja niiden pitoisuudet (suluissa on esitetty pitoisuuden raja-arvo) sekä pääasiallinen syy ylitykseen.

Nimi

TPO-alue

Pääasiallinen tilaa heikentävä aine

Tilaa heikentävän aineen pitoisuus (raja-arvo suluissa)

Pääasiallinen syy aineen ylitykseen

Martinjärvi

Ähtärin ja Pihlajaveden reitit

Elohopea (Hg)

0,33 mg /kg
(0,22 mg/kg)

kaukokulkeumariski ja luonnonolosuhteet

Pihlajavesi

Ähtärin ja Pihlajaveden reitit

Elohopea (Hg)

0,3 mg/kg
(0,25 mg/kg)

kaukokulkeumariski ja luonnonolosuhteet