17.2.8 Teollisuus

Pohjaveden suojelun keinoina teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavedensuojelussa ovat maankäytön suunnittelu ja ympäristöluvat useiden teollisten toimintojen ollessa ympäristölupavelvollisia ainakin sijoittuessaan pohjavesialueelle (YSL 28 §). Nykykäytännön mukaisesti pohjavesialueille ei sijoiteta enää uutta pohjaveden määrälle tai laadulle mahdollisesti riskiä aiheuttavaa teollisuus- tai yritystoimintaa. Mikäli toimintojen sijoittaminen on kuitenkin perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat riskit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Ennen toiminnan sijoittamista pohjavesialueelle on selvitettävä yksityiskohtaisesti muun muassa suunnitellun sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä arvioitava pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Pohjavesialueelle sijoittuessaan toiminta tulee suojata kaksinkertaisesti ja joskus myös kolminkertaisesti. Joissakin tapauksissa suojattunakaan sijoittuminen ei ole mahdollista. Olemassa olevien toimintojen muuttuessa tai laajentuessa arvioidaan, onko tämä mahdollista aiheuttamatta riskiä pohjaveden laadulle tai määrälle.

Uusia teollisuusalueita ei ole kaavoitettu pohjavesialueille, jollei toiminnan vaikutusta pohjaveteen ole voitu pitää hydrogeologisten olosuhteiden takia pienenä esimerkiksi paksun savikerroksen tai kalliokynnyksen takia. Myös polttoaineiden jakeluasemien sijoittumista pohjavesialueille on voitu pitää mahdottomana niiden pohjavedelle aiheuttaman riskin takia. Nykykäytännön mukaisesti pohjavesialueille ei perusteta myöskään uusia taimi- eikä kauppapuutarhoja.

Toiminnanharjoittajat seuraavat usein pohjaveden laatua ja määrää ympäristölupaan liittyvien tarkkailuohjelmien avulla. Teollisuusalueilla ja taajamissa tarkkailuohjelmat voivat olla yhdistettyjä. Toiminnanharjoittajat huomioivat pohjaveden suojelun eri varautumissuunnitelmissa, muun muassa onnettomuus- ja tulipalotapauksissa. Olemassa olevat riskit poistetaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla keinoilla. Kemikaalien varastointia pohjavesialueella vältetään, ja niiden aiheuttama riski huomioidaan mahdollisissa onnettomuustapauksissa.

Kolmannelle suunnittelukaudelle pohjalaismaakuntien pohjavesialueilla ei esitetä teollisuutta koskevia toimenpiteitä. Suunnittelukaudella jatketaan käynnissä olevia tarkkailuja ja tarvittaessa aloitetaan uusia. Lisäksi lupien, valvonnan ja ohjauksen avulla suojellaan pohjavettä maankäytön suunnittelulla ja ympäristöluvissa annettavilla määräyksillä.