8.2.2 Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tila

Suunnittelualueella on yksi voimakkaasti muutetuksi nimetty vesimuodostuma. Himangalla Lestijokeen laskeva Kinarehenoja on pieni, perattu ja suupuoleltaan putkitettu voimakkaasti kuormitettu happamien sulfaattimaiden halki virtaava oja. Kinarehenojan ekologinen potentiaali ts. suhde parhaaseen mahdolliseen tilaan on tyydyttävä mahdollisten toimenpiteiden ja välttävä veden laadun kautta arvioituna (kuva 8.2.1). Ekologista potentiaalia parantavia toimenpiteitä ovat pohjapatojen rakentaminen ja ennen muuta vedenlaadun parantaminen. Ojan ravinnepitoisuudet ovat varsin alhaisia ja Kinarehenojan suurin vedenlaadullinen ongelma onkin happamuus ja korkeat metallipitoisuudet. Vesimuodostuman vesienhoidon keskeinen kysymys on myös veden vähäinen määrä. Koko valuma-alue on ojitettu.