5.4 Pohjavesialueiden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointi

Pohjaveden tilan arviointi tehdään ainoastaan niille pohjavesialueille, jotka on määritetty riskialueiksi kappaleessa 3.2.2 kuvatulla menetelmällä. Kolmannen suunnittelukauden 2022–2027 riskialueiksi määritetyt pohjavesialueet on esitetty liitteessä 3. Pohjavesialueet, joilla ihmistoiminnasta aiheutuva riski pohjaveden määrälle tai laadulle on arvioitu vähäiseksi, arvioidaan automaattisesti hyvään tilaan. On syytä huomioida, että pohjavesialue voidaan siis arvioida hyvään tilaan pelkästään riskinarvioinnin perusteella, vaikka alueelta ei olisi olemassa lainkaan pohjaveden laadun tai pinnankorkeuden seurantatietoja.

Sekä kemiallinen että määrällinen tila arvioitiin valtakunnallisen ohjeen mukaisesti (Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022–2027, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Ohje pohjautuu EU komission pohjavesityöryhmässä valmisteltuun ja vesijohtajien hyväksymään ohjeeseen vuodelta 2009. Luokittelun prosessikaavio on esitetty kuvassa 5.4.

 

Kuvassa on esitetty vuokaaviona pohjavesialueiden tilanarvioinnin kulku. Ylhäällä laatikossa on toimialueen riskialueiksi määritetyt pohjavesialueet. Arviointi jakaantuu kahteen osaan: kemiallisen tilan ja määrällisen tilan arviointiin. Kemiallista tilaa arvioidaan viidellä eri testillä ja määrällistä tilaa neljällä. Jos testeihin perustuva kokonaisarvio osoittaa huonoa tilaa, riskialue arvioidaan huonoon tilaa. Jos taas ei, niin riskialue arvioidaan hyvään tilaan.

Kuva 5.4. Riskipohjavesialueiden kemiallisen ja määrällisen tilan arviointiprosessi.

 

Riskialueiden määrällisen ja kemiallisen tilan arvioinnit tallennettiin pohjavesitietojärjestelmän (POVET) Luokittelu-osioon riskipohjavesialueittain.

Pohjavesialueet arvioitiin vesienhoitoasetuksen 14 §:n mukaan joko hyvään tai huonoon tilaan niiden määrällisen ja kemiallisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on huonompi.