4.1.2 Pintavedet

Kyrönjoki

Kyrönjoki on vedenhankintavesistö ja Vaasan Vesi ottaa kaiken raakavetensä (15 000 m³/d) Kyrönjoesta. Vaasan Veden jakelupiirissä on 61 000 asukasta Vaasassa ja Vähässäkyrössä sekä osin Mustasaaressa. Raakavesipumppaamo sijaitsee Båskaksessa joen alaosalla Mustasaaren kunnassa. Pumppausta säätelemällä voidaan välttää huonolaatuisimman veden pumppaus ja hyödyntää paremmat jaksot. Pumppaus joesta lopetetaan silloin, kun sen laatu on huonoimmillaan, kun taas laadultaan hyvää vettä pumpataan varastoon.

Vedenpuhdistusprosessi alkaa Kalliolammelta, jossa sijaitsee vuonna 1995 valmistunut raakaveden esisaostuslaitos. Kesäaikana toukokuusta marraskuuhun joesta otettuun raakaveteen lisätään Båskaksen pumppaamolla rautasuolaa humusaineiden ja fosforin saostamiseksi. Saostuva liete poistetaan 3,5 km päässä Kalliolammella, josta vesi johdetaan edelleen 1,5 km päähän Pilvilampeen. Näin Pilvilampeen tuleva vesi on esipuhdistettua ja sangen kirkasta Kyrönjokeen verrattuna. Pilvilampi on tekojärvi, joka on rakennettu vesilaitoksen varastoaltaaksi useassa vaiheessa 1930-luvulta alkaen. Pilvilammen vesimäärä riittää nykyään runsaan kahden kuukauden vedentarpeeseen. Pilvilampi omalta osaltaan edelleen tasaa ja samalla parantaa raakaveden laatua. Pilvilammesta raakavesi johdetaan noin 0,6 kilometriä Pilvilammen vesilaitokselle, missä tapahtuu varsinainen puhdistus, joka sisältää muun muassa flotaatioselkeytyksen, hiekkapikasuodatuksen ja biologisen hidassuodatuksen. Puhdistusprosessi on varmatoiminen ja tehokas ja puhdistetun veden laatu hyvä ympäri vuoden. Prosessin eri vaiheiden ja jakeluun menevän veden laatua seurataan tiiviisti.

Juomaveden puhdistus Kyrönjoen vedestä on monimutkaista ja kallista. Tulva-aikaan Kyrönjoen vesi on niin huonolaatuista, että vesilaitoksen on keskeytettävä vedenotto joesta. Näiden syiden takia olisi tarvetta toiselle raakavesilähteelle. Pohjavesien esiintymistä ja riittävyyttä onkin selvitetty jo pitkään Vaasan kaupungin lähialueilta. Toistaiseksi lupaavimmalta näyttävät Kurikan syväpohjavesihankkeessa saadut tulokset. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pohjavedenottamo Kurikkaan ja toimittaa vesi Vaasan ja Kurikan kaupunkien tarpeisiin vuonna 2030.

Kyrönjoen vesistön Kyrkösjärveä käytetään varavedenottoon Seinäjoen kaupungissa. Kyrkösjärven varavedenottamoa käytetään jatkuvasti teollisuuden pesu- ja prosessivetenä (ei talousvetenä) ja laitoksen toimintakunnossa pysymisen varmistamiseksi. Normaalioloissa laitoksen on lupa ottaa vettä 2000 m3 vuorokaudessa.

Ähtävänjoki

Ähtävänjoki on erityiseksi alueeksi katsottava vedenhankintavesistö, koska Pietarsaaren vesilaitos ottaa raakavetensä (8 000 m3/d) joesta. Pietarsaaren Veden jakelun piirissä on 19 000 asukasta Pietarsaaressa ja Luodossa. Raakavesipumppaamo sijaitsee Åminnessä joen alaosalla. Vesilaitoksella ei ole mahdollisuuksia varastoida vettä, vaan raakavettä otetaan joesta jatkuvasti raakaveden laadusta riippumatta. Puhdistusprosessi on varmatoiminen ja tehokas ja puhdistetun veden laatu hyvä ympäri vuoden. Prosessin eri vaiheiden ja jakeluun menevän veden laatua seurataan tiiviisti.

Ähtävänjoen vesistöä käytetään varavedenottoon Lappajärven ja Evijärven kunnissa. Tarvittaessa Lappajärven kunta ottaa raakavettä Lappajärvestä ja Evijärven kunta lisävettä Ähtävänjoen yläosalta.