4.1.1 Pohjavedet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella talousvesikäyttöön vettä toimittavat vesilaitokset käyttävät 80 %:sti pohjavettä. Erityisiä alueita ovat kaikki vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet (luokka 1) tai vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (luokka 1E). Tällaisia pohjavesialueita on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 250 (liite 2). Pohjavesialueiden tietoja ylläpidetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmässä (POVET). Vedenottajat tallentavat vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) mm. vedenottamokohtaiset pohjaveden ottomäärät.

Suurimmat pohjaveden jakelijat Etelä-Pohjanmaan toimialueella ovat Lakeuden Vesi Oy (noin 11 193 000 m3/v), Lappavesi Oy (noin 3 746 000 m3/v), Liikelaitos Kokkolan vesi (noin 2 606 000 m3/v), Kauhajoen Vesihuolto Oy (noin 2 034 000 m3/v) ja Kurikan vesihuolto Oy (noin 1 546 000 m3/v).

Pohjaveden käyttömäärä on ELY-keskuksen alueella ollut kasvussa. Pintaveden osuus käytetystä vedestä on vähentynyt ja tulee jatkossa vähenemään entisestään, jos Kurikan syväpohjavesihanke aikanaan toteutuu. Kurikasta on suunniteltu pohjavedenottoa Vaasan seudulle.