17.2 Esitetyt toimenpiteet ja ohjauskeinot sektoreittain

Pohjavesialueille toimenpiteet suunnitellaan valtakunnallisen oppaan mukaisesti (Pohjavedet ja pilaantuneet maa-alueet. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Tarkempi kuvaus menettelystä on esitetty vesienhoitosuunnitelman osassa 2, kappaleessa 7.