5.4.2 Kemiallisen tilan arviointi

Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi tehtiin 49:lle riskialueiksi määritellylle pohjavesialueelle. Arvioinnissa on otettu huomioon pohjavettä pilaavien aineiden ympäristönlaatunormin ylitykset.

Pohjavesialueen pohjaveden tila on aina hyvä, jos yhdessäkään havaintopisteessä ei todeta ympäristönlaatunormien ylityksiä. Sen lisäksi vesienhoitoasetuksen 14 §:n mukaan pohjavesialueen tila voi olla hyvä, vaikka ympäristönlaatunormien ylityksiä todettaisiinkin, jos pilaavan aineen pitoisuus pohjavesimuodostumassa ei aiheuta merkittävää ympäristöriskiä tai pilaavan aineen pitoisuus ei ole merkittävästi heikentänyt pohjavesimuodostuman soveltuvuutta tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Jos arviointiperusteet esimerkiksi ylittyvät vain rajallisessa haitta-aineen leviämässä, luokitellaan pohjavesimuodostuma hyvään tilaan, jos se ei vaaranna muun pohjavesimuodostuman käyttöä talousveden raakavetenä, vaaranna pohjavesimuodostumaan yhteydessä olevien pintavesien ympäristötavoitteiden toteutumista tai olennaisesti huononna niiden ekologista tai kemiallista laatua tai aiheuta olennaista haittaa pohjavesimuodostumasta riippuvaisille maaekosysteemeille.

Arvioinnissa käytettiin havaintopaikkojen pohjaveden laadun vuosikeskiarvoja, suositeltava tarkasteltava aikaväli on kaksi vuotta. Pitempää aikaväliä on voitu käyttää (maksimissaan kuusi vuotta), jos on ollut tarve minimoida lyhyen aikavälin laatuvaihteluita, jotka eivät kuvasta todellista tilaa.

Epäorgaanisten aineiden osalta ihmistoiminnan vaikutus on pyritty erottamaan luontaisesta taustapitoisuudesta vertaamalla mitattua pitoisuutta alueelle ja pohjavesimuodostumalle tyypilliseen taustapitoisuuteen. Jäännösarvoa on verrattu ympäristönlaatunormiin. Jos havaintopaikan ihmistoiminnasta johtuva pohjaveden laadun ns. jäännöspitoisuus on suurempi kuin arviointiperuste, pohjaveden laatu havaintopaikalla on heikentynyt.

Jos pohjaveden kemialliselle tilalle asetettujen ympäristönlaatunormien vuosikeskiarvo ylittyy, pohjavesimuodostumalle on tehty tarkentavat kemiallisen tilan testit. Nämä ovat:

  • 5. haitallisen aineen laajuus pohjavesimuodostumassa;

  • 6. suolaantuminen tai muu haitallisen aineen pääsy pohjavesimuodostumaan;

  • 7. pohjavedestä mahdollisesti aiheutuva pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen;

  • 8. pohjaveden laadun vaikutuksen arvio pohjavedestä riippuvan maaekosysteemin tilan heikkenemiseen, ja

  • 9. juomaveden ottoon käytettävien vesimuodostumien tilan arviointi.

Tarkastelut 5–9 tallennettiin pohjavesitietojärjestelmän (POVET) Luokittelu-osioon riskipohjavesialueittain. Kemiallisen tilan testien perusteella pohjavesimuodostuman kokonaistila on arvioitu asiantuntija-arviona.